Obavijest o pripajanju fondova Raiffeisen Bonds i Raiffeisen zaštićena glavnica fondu Raiffeisen Classic

24.08.2017

Društvo je iz troškovnih i prodajnih razloga, a uvažavajući interese ulagatelja, donijelo odluku o pripajanju fondova.

 

U daljnjem tekstu možete saznati detaljnije o razlozima i postupku pripajanja, kao i o strategiji upravljanja fondom Raiffeisen Classic.

Prema odobrenju HANFA-e od 11.kolovoza 2017 godine, obavještavamo Vas o namjeri provođenja pripajanja fondova Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds već postojećem Fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa (dalje u tekstu: Društvo), Raiffeisen Classic.


Opis razloga za provedbu pripajanja

Društvo je iz troškovnih i prodajnih razloga, a uvažavajući interese ulagatelja, donijelo odluku o pripajanju fonda Raiffeisen zaštićena glavnica i fonda Raiffeisen Bonds fondu Raiffeisen Classic.
Strategija Fonda Raiffeisen Classic, propisana Prospektom, kao ni struktura naknada ovim pripajanjem se ne mijenjaju. 

Cilj fonda  Raiffeisen Classic je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto vrijednosti imovine fonda. Preporučeni minimalni horizont ulaganja u fond Raiffeisen Classic je jedna (1) godina.

Fond Raiffeisen zaštićena glavnica koji je zbog svoje specifičnosti klasificiran kao poseban fond, pokrenut je u ljeto 2014. godine s ciljem očuvanja početne vrijednosti uloga u referentnom razdoblju zaštite  (vrijednost udjela na kraju referentnog razdoblja zaštite nije manja od vrijednosti udjela na početku referentnog razdoblja zaštite), uvećano za potencijalni prinos ostvaren kroz sudjelovanje na tržištu kapitala. Prvo referentno razdoblje zaštite fonda Raiffeisen zaštićena glavnica trajalo je 3 godine. Zbog nesklonosti ulagatelja prema riziku te niskih tržišnih kamatnih stopa, fond se pokazao atraktivnim te je u inicijalnom razdoblju upisa prikupio preko 42 milijuna kuna. Investicijski cilj fonda Raiffeisen zaštićena glavnica je ispunjen  te je uz očuvanje glavnice, ostvaren i dodatni prinos. 
Zbog značajnog pada kamatnih stopa na tržištu, investicijski cilj očuvanja početne vrijednosti uloga u drugom referentnom razdoblju zaštite fonda bilo bi moguće ostvariti na dulje razdoblje ulaganja, i to na 5 godina, te je takvo drugo referentno razdoblje zaštite ponuđeno ulagateljima. Ulagatelji nisu iskazali značajniji interes za kupnju udjela na duži rok, te je nakon isplata, preostala neto vrijednost imovine fonda pala na iznos od nešto preko 8 milijuna kuna. Društvo smatra kako je preostala neto vrijednost imovine fonda Raiffeisen zaštićena glavnica niža od optimalnog iznosa koji omogućuje efikasno upravljanje portfeljem fonda, s obzirom na to je da kreiranje obvezničkog dijela portfelja  otežano zbog veličine minimalnog iznosa ulaganja u pojedine domaće državne obveznice koje su sastavni dio strategije upravljanja fondom,  pa je ostvarenje investicijskog cilja fonda teže dostižno.
Iako se fond Raiffeisen zaštićena glavnica razlikuje od fonda Raiffeisen Classic, između ostalog, i po mogućnosti izlaganja rizičnim klasama imovine, trenutna razina kamatnih stopa na obvezničkom tržištu ne ostavlja prostora izlaganju rizičnim klasama imovine, te su predviđene strukture ulaganja navedenih fondova vrlo slične. Oba fonda većim dijelom ulažu u dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske te imaju jednak profil rizika izražen sintetičkim pokazateljem rizičnosti i uspješnosti  koji iznosi tri (3), ali ulagateljski ciljevi fondova primarno se razlikuju u tome što fond Raiffeisen zaštićena glavnica prinos nastoji ostvariti uz zaštitu početne vrijednosti  uloga u referentnom razdoblju zaštite fonda, dok fond Raiffeisen Classic ne štiti početnu vrijednost uloga niti definira referentno razdoblje zaštite.
Obveznički fondovi Raiffeisen Bonds i Raiffeisen Classic imaju vrlo sličan ulagateljski cilj, strukturu imovine, strategiju ulaganja i prinos, ali se razlikuju po dozvoljenim ulaganjima. Naime, fond Raiffeisen Bonds ima mogućnost ulaganja u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz zemalja u regiji, što nije predviđeno za fond Raiffeisen Classic.  S obzirom na to da se dio transakcijskih i drugih troškova naplaćuje u fiksnom iznosu neovisno o veličini transakcije i imovini fonda, ovi troškovi su relativno viši za fondove s manjom imovinom. Povećanje imovine fonda utječe na relativno snižavanje troškova što doprinosi pozitivnom utjecaju na prinos fonda. Od pokretanja fonda Raiffeisen Classic u prosincu 2014. godine iznos neto uplata u navedeni fond značajno premašuje iznos neto uplata u fond Raiffeisen Bonds.

 

Opis postupka pripajanja za ulagatelje Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds Fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds (Fondovi prenositelji) provest će se bez provođenja postupka likvidacije, prijenosom cjelokupne imovine Fondova prenositelja na postojeći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Classic (Fond preuzimatelj). Provedenim pripajanjem Fondovi prenositelji prestaju postojati, a cjelokupna imovina, prava i obveze Fondova prenositelja prelaze na Fond preuzimatelja. 
Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016).
Vrijednost udjela utvrdit će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, preuzimanjem vrijednosti fonda Raiffeisen Classic što znači da bez obzira na promjenu broja udjela, umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostaje jednak kao i prije postupka pripajanja. Imateljima udjela u fondovima koji su se pripojili, udjeli će se zamijeniti za udjele u fondu Raiffeisen Classic, bez naplate izlazne naknade. Također, tijekom pripajanja navedenih fondova neće se uvažavati odredbe o minimalnoj uplati u fond Raiffeisen Classic.
Dobit ostvarena u Fondovima prenositeljima i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondovima prenositeljima zamjenom udjela reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela.

 

Opis postupka pripajanja za ulagatelje Raiffeisen Classic Fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds (Fondovi prenositelji) provest će se bez provođenja postupka likvidacije, prijenosom cjelokupne imovine Fondova prenositelja na postojeći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Društva Raiffeisen Classic (Fond preuzimatelj). Pripajanjem Fondovi prenositelji prestaju postojati, a cjelokupna imovina, prava i obveze Fondova prenositelja prelaze na Fond preuzimatelja. 
Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016).

Vrijednost udjela utvrditi će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te postupak  pripajanja neće imati utjecaj na vrijednost udjela fonda Raiffeisen Classic na dan pripajanja. Broj udjela u Vašem vlasništvu kao i njihova vrijednost u Fondu će ostati jednak kao i prije postupka pripajanja.

Dobit ostvarena u Fondovima prenositeljima i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondovima prenositeljima zamjenom udjela reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela.

 

Vremenski okvir i prava ulagatelja Raiffeisen zaštićena glavnica i  Raiffeisen Bonds Fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Raiffeisen Classic provest će se na dan 05.10.2017. godine. 
Ukoliko želite otkupiti udjele iz Fondova prenositelja (fondovi Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds), možete to učiniti u periodu do najkasnije 5 radnih dana prije završetka postupka pripajanja i to zaključno s datumom 27.09.2017. godine. do 14 sati te Vam se neće obračunati izlazna naknada. Društvo će 5 radnih dana prije završetka postupka pripajanja obustaviti svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondovima Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds. 
Društvo namjerava započeti s provođenjem rebalansa portfelja fondova Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds (prilagodba strukture imovine novoj politici ulaganja s ciljem pripreme za provedbu postupka pripajanja) po dobivenoj suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na pripajanje i to najkasnije deset (10) radnih dana prije završetka postupka pripajanja. 
Nakon završetka postupka pripajanja zaprimit ćete Potvrdu o stjecanju udjela na Vašu korespondentnu adresu s informacijama o vrijednosti i broju udjela u Vašem vlasništvu u fondu Raiffeisen Classic. Po završetku postupka pripajanja već od 06.10.2017. godine možete vršiti dodatne uplate i/ili isplate iz fonda Raiffeisen Classic. 
Obzirom da udjele u fondu Raiffeisen Classic stječete pripajanjem fondova Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds oslobođeni ste izlazne naknade za udjele dodijeljene tijekom pripajanja fondova.

 

Vremenski okvir i prava Ulagatelja Raiffeisen Classic Fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Raiffeisen Classic provest će se na dan 05.10.2017. godine. 
Ukoliko želite otkupiti udjele iz fonda Raiffeisen Classic, možete to učiniti najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 27.09.2017. godine do 14 sati, a za isto Vam se neće obračunati izlazna naknada.

Društvo će 5 (pet) radnih dana prije provedbe pripajanja obustaviti svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondovima Raiffeisen zaštićena glavnica,  Raiffeisen  Bonds i Raiffeisen Classic. Rebalans fonda Raiffeisen Classic za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

 

Dodatne informacije

U privitku Vam dostavljamo i detaljnije informacije o fondu Raiffeisen Classic, usporedbu troškova i ključne podatke za ulagatelje te Vas ljubazno molimo da se s istima upoznate. Prospekt i Pravila fondova, dostupni su na internet stranici Društva www.rbainvest.hr.
Za revizorsko izvješće o pripajanju, koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor KPMG Croatia d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo.
Tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777
e-mail: rbainvest@rbainvest.hr
 

Ključne informacije Raiffeisen Classic

Prospekt i Pravila Raiffeisen Classic

Usporedba naknada i troškova te usporedba sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti fondova_2017