Objava Prospekta i Pravila novog fonda Raiffeisen Classic

19.09.2014

Društvo Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-451-04/14-06/57, URBROJ: 326-443-14-4, dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom "Raiffeisen Classic".

 

Društvo Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-451-04/14-06/57, URBROJ: 326-443-14-4, dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom "Raiffeisen Classic".

Istim rješenjem odobreni su i Prospekt i Pravila navedenog fonda koje možete pročitati ovdje.

Prospekt i Pravila dostupni su na navedenim linkovima, u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) te prostorijama Društva.