Preoblikovanje fonda Raiffeisen Flexi Euro u napajajući fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond

06.02.2023

Rješenjem HANFA-e od 03. veljače 2023 godine, odobreno je o preoblikovanje fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički u napajajući fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički

 

Sukladno odobrenju regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Vas putem obavještavamo o provođenju postupka preoblikovanja fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički u napajajući fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički.

Navedene promjene provest će se dana 20.03.2023. Detalje promjene navodimo u nastavku.

Što se događa?

Fond Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički preoblikujemo u napajajući fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički. Vi postajete ulagatelj napajajućeg fonda Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički („Fond“). U nastavku pojašnjavamo bitne promjene prospekta i povećanje naknada koje terete Fond.

Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s ulaganjem u fond.

Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen Flexi Euro ostaju nepromijenjena i nakon preoblikovanja.

Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i tada možete:

Zamijeniti udjele => možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički u drugi fond pod upravljanjem Društva po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 20.03.2023. do 14h

Ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 20.03.2023. do 14h

 

Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički je napajajući fond (dalje: Fond) glavnom fondu Raiffeisen Sustainable ShortTerm (dalje: Glavni fond) što znači da minimalno 85% svoje imovine ulaže u udjele Glavnog fonda. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može likvidnoj imovini kao što su novac na računu, instrumenti tržišta novca i depoziti biti izložen do 15% neto vrijednosti. Glavnim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H  (R-KAG) iz Austrije.

Datum početka ulaganja Fonda u Glavni fond je 20.03.2023.

Zašto smo se odlučili na preoblikovanje?
Bitna promjena prospekta napravljena je u cilju provedbe statusne promjene preoblikovanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički  u napajajući otvoreni investicijski fond Raiffeisen Flexi SustainableBond kratkoročni obveznički. Navedenom promjenom se ulagateljima omogućuje sudjelovanje u ostvarivanju prinosa glavnog fonda, Raiffeisen-Sustainable-ShortTerm kojim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H, sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.

Želimo osnažiti našu stručnost te Vam olakšati pristup europskoj ekspertizi kroz korištenje stručnosti, vještina i višegodišnjeg iskustva kolega iz Raiffeisen KAG-a, višestruko nagrađivanog Društva
Želimo ponudu fondova održati aktualnom i interesantnom za trenutne i potencijalne ulagatelje, uz istovremeno zadržavanje optimalnog broja fondova

 

Što za Vas kao ulagatelja znači preoblikovanje?

 

Ulaganjem minimalno 85% imovine Fonda u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda, stoga u nastavku slijedi opis karakteristika Glavnog fonda:

obveznički fond namijenjen ulagateljima koji su orijentirani prema sigurnosti i koji žele ostvariti redovite prihode ili najbolju izvedbu u okruženju niskih kamatnih stopa, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke
valuta fonda je EUR
svoju imovinu ulaže u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji su klasificirani kao održivi prema socijalnim, okolišnim i etičkim kriterijima. te se ne izlaže sektorima kao što su vojna industrija, genetski inžinjering usjeva te poduzećima koja krše radna i ljudska prava i drugima
najmanje 51% svoje imovine u pojedinačne euro denominirane obveznice i instrumente tržišta novca
može ulagati u depozite po viđenju i  oročene depozite do 12 mjeseci do 49% svoje imovine
može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% vrijednosti imovine
strategija upravljanja Glavnim fondom je aktivna, pri čemu nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja

 

Postupak preoblikovanja neće utjecati na ukupnu vrijednost Vaših postojećih udjela u Fondu, neće imati negativan utjecaj za Vas kao ulagatelja Fonda niti generirati trošak za ulagatelje.
Preoblikovanjem se povećava volumen Fonda što pridonosi povećanju ekonomičnosti i omogućuje učinkovitije upravljanje (Imovina Glavnog fonda iznosi 89 mio EUR)

 

Sličnosti i razlike u karakteristikama fondova

Karakteristike Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički Napajajući fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički 
Trajanje fonda Neograničeno Neograničeno
Valuta fonda EUR EUR
Investicijski cilj Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od  godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. 
Profil ulagatelja Ulagatelji koji traže ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Fond je namijenjen ulagateljima koji su orijentirani prema sigurnosti i koji žele ostvariti redovite prihode ili najbolju izvedbu u okruženju niskih kamatnih stopa a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti.  
Glavne vrste imovine
 • •Pretežito Obveznice državnih izdavatelja RH, EU, SAD
 • •Instrumenti tržišta novca državnih izdavatelja RH, EU, SAD
 • •Depoziti banaka u EU
Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond.
Svrha korištenja financijskih izvedenica
 • •Zaštite od tržišnog rizika
 • •Postizanja investicijskog cilja
Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.
Temeljna imovina izvedenica
 • •Izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima
 • •OTC izvedenice
Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.
Trgovanje financijskim izvedenicama
 • •Izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima
 • •OTC izvedenice
Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.
Tehnike učinkovitog upravljanja Repo poslovi Ne koristi se
Referentna vrijednost Nema Glavni fond
Horizont ulaganja 3 godine 3 godine
Najznačajniji rizici
 • •kamatni
 • •kreditni
 • •valutni
 • •Rizik strategije Glavnog fonda
 • •Rizik promjene cijena dionica
 • •Kamatni rizik
 • •Valutni rizik
 • •Kreditni rizik
Ukupni profil rizičnosti Umjeren Umjeren
Volatilnost cijene udjela Umjerena Umjerena
Valuta uplate i isplate EUR EUR
Ulazna naknada  ne naplaćuje se ne naplaćuje se
Izlazna naknada  < 90 dana; Max 0,50% < 90 dana; Max 0,50%
Ukupna naknada koja se sastoji max 0,92%; trenutno 0,42% max 1,265%; trenutno 0,765%
- Naknada za upravljanje max.0,85%, trenutno 0,35% max. 1%, trenutno 0,5%
- Naknada društvu za upravljanje Glavnim fondom Ne naplaćuje se max. 0,125%
- Naknada depozitaru max. 0,07% max. 0,09%
- Naknada depozitaru Glavnog fonda Ne naplaćuje se max. 0,05%

Prospekt i Pravila Fonda Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički napajajući dostupni su na linku.

Za revizorsko izvješće o pripajanju koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor Deloitte d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo:

Tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777,

E-mail: rbainvest@rbainvest.hr