Preoblikovanje fonda FWR Multi-Asset Strategy I u napajući fond Raiffeisen Sustainable Solid i pripajanje fonda Raiffeisen Fund Conservative

18.02.2022

Rješenjem HANFA-e od 17. veljače 2022 godine, odobreno je preoblikovanje fonda FWR Multi-Asset Strategy I u u napajajući fond Raiffeisen Sustainable Solid i pripajanju napajajućeg fonda Raiffeisen Fund Conservative.

 

Sukladno odobrenju regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Vas putem obavještavamo o provođenju postupka:

1. preoblikovanja fonda FWR Multi-asset Strategy I u napajajući fond Raiffeisen Sustainable Solid,  
2. pripajanju napajajućeg fonda Raiffeisen Fund Conservative napajajućem fondu Raiffeisen Sustainable Solid

Bitne promjene prospekta i preoblikovanje se provodi 07.04., dok se pripajanje provodi s datumom 06.04. Detalje promjene navodimo u nastavku.

 

Što se događa?

Fond FWR Multi-Asset Strategy I preoblikujemo u

napajajući fond Raiffeisen Sustainable Solid koji imovinu ulaže na načelima održivosti, te istom pripajamo napajajući fond Raiffeisen Fund Conservative. Vi postajete ulagatelj fonda Raiffeisen Sustainable Solid („Fond“).

Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

1. Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s ulaganjem u fond.

Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda FWR Multi-asset Strategy I ostaju nepromijenjena i nakon preoblikovanja.

2. Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i tada možete:

Zamijeniti udjele => možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda FWR Multi-asset Strategy I u drugi fond pod upravljanjem Društva po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 30.03.2022. do 12h

Ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda FWR Multi-asset Strategy I po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 30.03.2022. do 12h

 

Raiffeisen Sustainable Solid je mješoviti napajajući fond (dalje: Fond) glavnom fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (dalje: Glavni fond) što znači da minimalno 85% svoje imovine ulaže u udjele Glavnog fonda. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može likvidnoj imovini kao što su novac na računu, instrumenti tržišta novca i depoziti biti izložen do 15% neto vrijednosti. Glavnim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H  (R-KAG) iz Austrije.

Datum početka ulaganja Fonda u Glavni fond je 07.04.2022.

• Zašto smo se odlučili na preoblikovanje i pripajanje?

• Želimo pratiti svjetske trendove u investiranju koji sve više, uz financijske pokazatelje, uključuju i principe održivosti, odnosno uz finacijski povrat nastoje ostvariti i pozitivan utjecaj na društvo i okoliš
• Želimo osnažiti našu stručnost te Vam omogućiti pristup europskoj ekspertizi kroz korištenje stručnosti, vještina i višegodišnjeg iskustva kolega iz Raiffesien KAG-a, višestruko nagrađivanog Društva za investicijski proces održivih ulaganja
• Želimo Vam učiniti dostupnim proizvode koji su na raspolaganju ulagateljima u Austriji i Italiji
• Želimo ponudu fondova održati aktualnom i interesantnom za trenutne i potencijalne ulagatelje, uz istovremeno zadržavanje optimlanog broja fondova.

 

Posljednjih godina pojam održivog (eng.:„sustainable“) razvoja postao je jedan od ključnih elemenata u oblikovanju i provođenju razvojnih politika u svijetu. Održivi razvoj je osnova za kreiranje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

 

Održivi razvoj u kontekstu ulaganja Glavnog fonda temelji se na ESG principima (E- „environment“ (okoliš), S – society (društvo) i G - governance (korporativno upravljanje)). Održivost u procesu ulaganja postiže se dosljednom integracijom okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija (ESG). Osim ekonomskih čimbenika, to uključuje i tradicionalne kriterije poput profitabilnosti, likvidnosti i sigurnosti, ali i ekološke i socijalne čimbenike i kvalitetno korporativno upravljanje, koji su svi integrirani u procese ulaganja.

 

R-KAG smatra da je održivost korporativna odgovornost za postizanje dugoročnog gospodarskog uspjeha u skladu s okolišem i društvom te je odgovoran upravitelj fondovima, pošten i društveno uključen partner.

Održivost je važan element poslovne politike.

 

• Što to za Vas kao ulagatelja znači preoblikovanje i pripajanje?

• Ulaganjem minimalno 85% imovine Fonda u Glavni fond, Fond preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda, stoga u nastavku slijedi opis karakteristika Glavnog fonda:

• mješoviti fond namijenjen je ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti
• valuta fonda je EUR
• ulaže najmanje 51% imovine u pojedinačne vrijednosne papire vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi
• može uložiti više od 35% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire koje izdaju ili za koje jamče Austrija, Njemačka, Belgija, Finska, Francuska ili Nizozemska, putem ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire i/ili ulaganja u druge investicijske fondove
• ulaže u dionice i dionicama ekvivalentne vrijednosne papire do 30% imovine fonda
• ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering usjeva, kao ni u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.
• može uložiti do 49% imovine u instrumente tržišta novca
• na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond isključivo ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija.
• može uložiti do 30% u imovinu denominiranu u drugim valutama osim eura.
• može ulagati u depozite po viđenju i  oročene depozite do 12 mjeseci do 49% svoje imovine.
• može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% vrijednosti imovine.

• Uključivanje ESG kriterija dodatno podiže kvalitetu investicija
• Pripajanjem se povećava volumena Fonda što pridonosi povećanju ekonomičnosti i omogućuje učinkovitije upravljanje
• Preoblikovanje ni pripajanje neće utjecati na broj i naukupnu vrijednost Vaših postojećih udjela u Fondu, neće imati negativan utjecaj za Vas kao ulagatelja Fonda niti generirati trošak za ulagatelje.

 

Sličnosti i razlike u karakteristikama fondova

Karakteristike

Raiffeisen Sustainable Solid

FWR Multi-Asset Strategy I

Trajanje fonda

Neograničeno

Neograničeno

Valuta fonda

EUR

EUR

Investicijski cilj

Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda.

Ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem  roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi.

Profil ulagatelja

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti. 

Fond je namijenjen Ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim vrstama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Glavne vrste imovine

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. Glavni fond dalje ulaže u prethodno spomenute vrste imovine. Glavni fond je samo okvir kroz koji Fond ulaže u navedene vrste imovine.

Fond nastoji ostvariti investicijski cilj ulažući u sve dopuštene vrste imovine. Udio svake pojedine vrste imovine u Fondu dinamički se mijenja ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala. Izloženost dioničkom tržištu ograničena je na 50% neto vrijednosti imovine Fonda.

Svrha korištenja financijskih izvedenica

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

• Zaštita od tržišnog rizika

• Postizanje investicijskog cilja

Temeljna imovina izvedenica

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

• Financijski indeksi

• Kamatne stope

• Valute

Trgovanje financijskim izvedenicama

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

• Izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima

• OTC izvedenice

Tehnike učinkovitog upravljanja

Ne koriste se

Repo poslovi

Referentna vrijednost

Glavni fond

Nema

Horizont ulaganja

5 godina

3 godine

Najznačajniji rizici

• Rizik strategije Glavnog fonda

• Rizik promjene cijena dionica

• Kamatni rizik

• Valutni rizik

• Kreditni rizik

• Kamatni rizik

• Valutni rizik

• Rizik promjene cijena dionica

• Kreditni

Ukupni profil rizičnosti

Umjeren

Umjeren

Volatilnost cijene udjela

Umjerena

Umjerena

Valuta uplate i isplate

EUR, HRK

EUR, HRK

Ulazna naknada

ne naplaćuje se

1% , trenutno se ne naplaćuje

Izlazna naknada

<1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje 

trenutno se ne naplaćuje

ne naplaćuje se

Upravljačka naknada

Max. 1,25%, trenutno 1,25%

Max. 1,25%, trenutno 1,25%

 

Opis postupka pripajanja

Pripajanje fonda Raiffeisen Fund Conservative prijenosom njegove cjelokupne imovine, prava i obveza na Fond. Pripajanjem Raiffeisen Fund Conservative prestaje postojati.

Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, NN 126/2019 i NN 110/2021) te neće imati utjecaja na vrijednost udjela Fonda na dan pripajanja. Broj udjela u Vašem vlasništvu kao i njihova vrijednost u Fondu ostat će jednaki kao i prije pripajanja te neće generirati trošak za ulagatelje.

Dobit ostvarena u fondu Raiffeisen Fund Conservative neće se isplaćivati ulagateljima, već će se zamjenom udjela za udjele u Fondu, reinvestirati u Fond te biti sadržana u vrijednosti udjela.

Rebalans Fonda za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

 

Društvo će 5 (pet) radnih dana prije dana provođenja pripajanja, uključujući i taj dan, odnosno u razdoblju od 31.03.2022. od 12h do 06.04.2022., 23:59h privremeno obustaviti svako daljnje izdavanje (kupnju) ili otkup (prodaju) udjela u oba fonda koji sudjeluju u postupku pripajanja.

 

Prospekt i Pravila Fonda Raiffeisen Sustainable Solid dostupni su na linku

 

Za revizorsko izvješće o pripajanju koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor Deloitte d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo:

Tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777,

E-mail: rbainvest@rbainvest.hr