Preoblikovanje fonda Raiffeisen Harmonic u napajajući fond Raiffeisen Harmonic

18.02.2022

Rješenjem HANFA-e od 17. veljače 2022 godine, odobreno je o preoblikovanje fonda Raiffeisen Harmonic u napajajući fond Raiffeisen Harmonic

 

Sukaldno odobrenju regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Vas putem obavještavamo o provođenju postupka preoblikovanja fonda Raiffeisen Harmonic u napajajući fondu Raiffeisen Harmonic.

Bitne promjene Prospekta i preoblikovanje fonda provest će se dana 07.04.2022. Detalje promjene navodimo u nastavku.

 

Što se događa?

Fond Raiffeisen Harmonic preoblikujemo u napajajući fond Raiffeisen Harmonic. Vi postajete ulagatelj napajajućeg fonda Raiffeisen Harmonic („Fond“). Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

1. Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s ulaganjem u fond.

Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen Harmonic ostaju nepromijenjena i nakon preobikovanja.

2. Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i tada možete:

Zamijeniti udjele => možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen Harmonic u drugi fond pod upravljanjem Društva po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 06.04.2022. do 12h

Ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen Harmonic po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 06.04.2022. do 12h

 

Raiffeisen Harmonic je napajajući fond (dalje: Fond) glavnom fondu Raiffeisen Ertrag (dalje: Glavni fond) što znači da minimalno 85% svoje imovine ulaže u udjele Glavnog fonda. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može likvidnoj imovini kao što su novac na računu, instrumenti tržišta novca i depoziti biti izložen do 15% neto vrijednosti. Glavnim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H  (R-KAG) iz Austrije.

Datum početka ulaganja Fonda u Glavni fond je 07.04.2022.

• Zašto smo se odlučili na preoblikovanje?

• Želimo osnažiti našu stručnost te Vam olakšati pristup europskoj ekspertizi kroz korištenje stručnosti, vještina i višegodišnjeg iskustva kolega iz Raiffeisen KAG-a, višestruko nagrađivanog Društva
• Želimo Vam olakšati pristup proizvodima koji su na raspolaganju ulagateljima Austrije
• Želimo ponudu fondova održati aktualnom i interesantnom za trenutne i potencijalne ulagatelje, uz istovremeno zadržavanje optimlanog broja fondova

• Što za Vas kao ulagatelja znači preoblikovanje?

• Ulaganjem minimalno 85% imovine Fonda u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda, stoga u nastavku slijedi opis karakteristika Glavnog fonda:

• mješoviti fond fondova namijenjen klijentima koji očekuju realizaciju umjerenog kapitalnog rasta izlažući se pretežno dioničkim i obvezničkim fondovima. Uz mogućnost viših prinosa, investitori moraju biti spremni i sposobni na povećane fluktuacije vrijednosti udjela i samim time moguće više gubitke
• valuta fonda je EUR
• većinom ulaže u obvezničke, dioničke i novčane fondove (najmanje 51% imovine). Dionički fondovi mogu činiti do 75% imovine. Može ulagati i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, nadnacionalni izdavatelji i/ili kompanije
• do 49% imovine može uložiti u instrumente tržišta novca
• može ulagati u depozite po viđenju i oročene depozite do 12 mjeseci do 25% svoje  imovine.
• može ulagati u prenosive  vrijednosne papire do 49% imovine fonda.
• može ulagati u neuvrštene vrijednosne papire i instrumente tržišta novca do 10% imovine fonda.
• može ulagati u UCITS i UCI pojedinačno do 20% imovine Glavnog fonda.
• U UCI udjele Glavni fond može uložiti do ukupno 30% imovine fonda.

• Preoblikovanje neće utjecati  na ukupnu vrijednost Vaših postojećih udjela u Fondu, neće imati negativan utjecaj za Vas kao ulagatelja Fonda niti generirati trošak za ulagatelje.
• Preoblikovanjem se povećava volumena Fonda što pridonosi povećanju ekonomičnosti i omogućuje učinkovitije upravljanje (Imovina Glavnog fonda iznosi 1.1 mlrd EUR)

 

Sličnosti i razlike u karakteristikama fondova

Karakteristike

Raiffeisen Harmonic

Napajajući fond Raiffeisen Harmonic

Trajanje fonda

Neograničeno

Neograničeno

 

Valuta fonda

EUR

EUR

 

Investicijski cilj

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova.

Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda.

Profil ulagatelja

Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta  ovezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Fond je namijenjen klijentima koji očekuju realizaciju umjerenog kapitalnog rasta izlažući se pretežno dioničkim i obvezničkim fondovima. Uz mogućnost viših prinosa, investitori moraju biti spremni i sposobni na povećane fluktuacije vrijednosti udjela i samim time moguće više gubitke.

Glavne vrste imovine

Fond ulaže u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran.

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond.

Svrha korištenja financijskih izvedenica

• Zaštite od tržišnog rizika

• Postizanje investicijskog cilja

• Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Temeljna imovina izvedenica

• Financijski indeksi

• Valute

• Kamatne stope

• Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Trgovanje financijskim izvedenicama

• Izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima

• OTC izvedenice

• Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Tehnike učinkovitog upravljanja

Repo poslovi

Ne koriste se

 

Referentna vrijednost

Nema

Glavni fond

 

Horizont ulaganja

3 godine

8 godina

 

Najznačajniji rizici

• Rizik promjene cijena dionica

• Kamatni rizik

• Valutni rizik

• Kreditni rizik

• Rizik promjene cijene dionica

• Kreditni rizik

• Valutni rizik

Ukupni profil rizičnosti

Umjeren

Umjeren

Volatilnost cijene udjela

Umjerena

Umjerena

 

Valuta uplate i isplate

EUR, HRK

EUR, HRK

 

Ulazna naknada

ne naplaćuje se

ne naplaćuje se

 

Izlazna naknada

<1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje 

trenutno se ne naplaćuje

<1godina:3,00%
<2godina:1,50%
>2 godine: ne naplaćuje 

Upravljačka naknada

Max. 2%

Max. 1,5%, trenutno 1,5%

 

Prospekt i Pravila Fonda Raiffeisen Harmonic napajajući dostupni su na linku

 

Za revizorsko izvješće o pripajanju koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor Deloitte d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo:

Tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777,

E-mail: rbainvest@rbainvest.hr