Preoblikovanje fonda Raiffeisen Wealth u napajajući fond Raiffeisen Wealth

01.07.2024

Rješenjem HANFA-e od 28. lipnja 2024 godine, odobreno je o preoblikovanje fonda Raiffeisen Wealth u napajajući fond Raiffeisen Wealth

 

Sukladno odobrenju regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Vas putem obavještavamo o provođenju postupka preoblikovanja fonda Raiffeisen Wealth u napajajući fond Raiffeisen Wealth.

Bitne promjene Prospekta i preoblikovanje fonda provest će se dana 12.08.2024.

Detalje promjene navodimo u nastavku.

Što se događa?

Fond Raiffeisen Wealth preoblikujemo u napajajući fond Raiffeisen Wealth. Vi postajete ulagatelj napajajućeg fonda Raiffeisen Wealth („Fond“).Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

1. Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s ulaganjem u Fond. Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen Wealth ostaju nepromijenjena i nakon preobikovanja.

2. Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i tada možete:

Zamijeniti udjele - možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen Wealth u drugi fond pod upravljanjem Društva po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 12.08.2024. do 12h.

ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen Wealth po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 12.08.2024. do 12h.

Raiffeisen Wealth je napajajući fond (dalje: Fond) glavnom fondu Raiffeisen FWR25 (dalje: Glavni fond) što znači da minimalno 85% svoje imovine ulaže u udjele Glavnog fonda. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može likvidnoj imovini kao što su novac na računu, instrumenti tržišta novca i depoziti biti izložen do 15% neto vrijednosti. Glavnim fondom upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H  (R-KAG) iz Austrije.

Datum početka ulaganja Fonda u Glavni fond je 12.08.2024.

Zašto smo se odlučili na preoblikovanje?

• Želimo osnažiti našu stručnost te Vam olakšati pristup europskoj ekspertizi kroz korištenje stručnosti, vještina i višegodišnjeg iskustva kolega iz Raiffeisen KAG-a, višestruko nagrađivanog Društva
• Želimo Vam olakšati pristup proizvodima koji su na raspolaganju ulagateljima Austrije
• Želimo ponudu fondova održati aktualnom i interesantnom za trenutne i potencijalne ulagatelje, uz istovremeno zadržavanje optimlanog broja fondova

Što za Vas kao ulagatelja znači preoblikovanje?

Ulaganjem minimalno 85% imovine Fonda u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda, stoga u nastavku slijedi opis karakteristika Glavnog fonda:

• mješoviti fond namijenjen klijentima koji očekuju realizaciju umjerenog kapitalnog rasta izlažući se vrijednosnim papirima (npr. dionice, obveznice), udjelima u investicijskim fondovima i depozitima po viđenju te u oročene depozite
• investitori moraju biti spremni i sposobni na povećane fluktuacije vrijednosti udjela i samim time moguće više gubitke
• valuta fonda je EUR
• dionice i dionički fondovi mogu činiti do 35% imovine. Može ulagati i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, nadnacionalni izdavatelji i/ili kompanije
• do 49% imovine može uložiti u instrumente tržišta novca
• može ulagati u depozite po viđenju i oročene depozite do 12 mjeseci do 100% svoje  imovine
• može ulagati u prenosive  vrijednosne papire do 100% imovine fonda
• može ulagati u neuvrštene vrijednosne papire i instrumente tržišta novca do 10% imovine fonda
• može ulagati u UCITS i UCI pojedinačno do 20% imovine fonda
• u UCI udjele Glavni fond može uložiti do ukupno 30% imovine fonda
• ukupna izloženost fonda prema izvedenicama ograničena je na najviše 30% neto vrijednosi imovine fonda

Preoblikovanje neće utjecati na ukupnu vrijednost Vaših postojećih udjela u Fondu, neće imati negativan utjecaj za Vas kao ulagatelja Fonda niti generirati trošak za ulagatelje.

Sličnosti i razlike u karakteristikama fondova

Karakteristike Raiffeisen Wealth Napajajući fond Raiffeisen Wealth
Trajanje fonda Neograničeno Neograničeno
Valuta fonda EUR EUR
Investicijski cilj Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja pozitivnog prinosa ulaganja u srednjem roku pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u dionička tržišta ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te kroz prikupljanje prihoda od kamata i dividende na financijske instrumente. Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. 
Profil ulagatelja Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju mogućnost ulaganja minimalnog početnog uloga te koji očekuju pozitivne povrate u srednjem roku kroz izloženost različitim vrstama imovine (pretežno u obvezničke financijske instrumente) i primjenu različitih investicijskih strategija, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Temeljem propisa Sjedinjenih Američkih Država, udjeli u Fondu nisu namijenjeni distribuciji ulagateljima iz Sjedinjenih Američkih Država (nadalje: SAD ulagateljima), tj. državljanima SAD-a, stalnim rezidentima SAD-a, partnerstvima i korporacijama osnovanima po pravu SAD-a. Fond je namijenjen ulagateljima koji žele umjereni kapitalni rast.  Uz mogućnost ostvarivanja viših prinosa, investitori moraju biti spremni i sposobni na povećane fluktuacije vrijednosti udjela i samim time moguće više gubitke.
Glavne vrste imovine Fond će nastojati da je imovina prema ciljanoj strukturi pretežno uložena u obveznička tržišta (oko 60%), u dionička tržišta (oko 20%) s time da je ukupna izloženost dioničkim tržištima ograničena na 50% neto vrijednosti imovine Fonda te druge dozvoljene klase imovine (oko 20%). Struktura portfelja Fonda će se mijenjati ovisno o tržišnim prilikama, te postoji mogućnost da će imovina Fonda biti uložena u obveznička tržišta i do 100%. Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond.
Iznimka ograničenja prema izdavatelju više od 35% NAV-a  
- Republika Hrvatska 
- Savezna Republika Njemačka
- Sjedinjene Američke Države
 
Svrha korištenja financijskih izvedenica
- Zaštite od tržišnog rizika
- Postizanje investicijskog cilja
- Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.
Temeljna imovina izvedenica
- Financijski indeksi
- Kamatne stope
- Valute
- Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.
Trgovanje financijskim izvedenicama
- Izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima
- OTC izvedenice
-Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.
Tehnike učinkovitog upravljanja Repo poslovi Ne koriste se
Mjerilo (benchmark) Nema Glavni fond
Horizont ulaganja 5 godina 8 godina
Najznačajniji rizici
- Rizik promjene cijena dionica
- Kamatni rizik
- Valutni rizik
- Kreditni rizik
-Rizik promjene cijene dionica
- Kamatni rizik
- Kreditni rizik
- Valutni rizik
Ukupni profil rizičnosti Umjeren Umjeren
Volatilnost cijene udjela Umjerena Umjerena
Valuta uplate i isplate EUR EUR
Ulazna naknada Ne naplaćuje se Ne naplaćuje se
Izlazna naknada   Ne naplaćuje se Ne naplaćuje se  
Upravljačka naknada Max 1,25%; trenutno 1,25% Max 1,25%; trenutno 1,25%
Naknada vezana za prinos Najviše 10% prinosa ostvarenog iznad prethodno postignute najviše vrijednosti udjela Ne naplaćuje se

Prospekt i Pravila Fonda Raiffeisen Wealth napajajući dostupni su na linku.

Za revizorsko izvješće o pripajanju koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor Deloitte d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo:

Tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777,

E-mail: rbainvest@rbainvest.hr