Pripajanje fonda Raiffeisen Dynamic fondu Raiffeisen Sustainable Mix

13.11.2020

Rješenjem HANFA-e od 04. studenog 2020 godine, odobreno je pripajanje fonda Raiffeisen Dynamic već postojećem fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa Raiffeisen Sustainable Mix.

 

Sukladno odobrenju regulatora, ovim Vas putem obavještavamo o namjeri provođenja pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Dynamic već postojećem fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa (dalje u tekstu: Društvo) otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Raiffeisen Sustainable Mix.

 

Opis razloga za provedbu pripajanja

Ulaganje u kompanije koje svoje poslovanje vode prema principima održivog razvoja bilježi pozitivan trend što pokazuje porast imovine pod upravljanjem  u fondovima u europskim zemljama.  Raiffeisen Sustainable Mix (dalje u tekstu: Fond preuzimatelj) je napajajući mješoviti fond čija se strategija upravljanja temelji na selekciji financijskih instrumenata koji osim fundamentalnih pokazatelja svojim poslovanjem zadovoljavaju principe održivosti putem E –  okolišnih (Enviromental), S – socijalnih (social) i G – upravljačkih (Governance) mjerila (tzv. ESG pokazatelji). Dakle, osim mogućeg financijskog povrata, postoji i ekološki i / ili socijalni povrat. Ulaganja se vrše samo u kompanije koje ispunjavaju stroge kriterije održivosti. Održiva ulaganja su također izložena fluktuacijama na tržištima kapitala i mogući su i gubici vrijednosti.

Smatramo da je investicijska politika fonda Raiffeisen Sustainable Mix atraktivna za ulagatelje fonda Raiffeisen Dynamic jer uz uobičajeno praćenje financijskih ulagatelja kompanija donosi novost kroz sustavni odabir ulaganja temeljenih na principima održivog razvoja.

S ciljem doprinosa pozitivnoj promjeni i prilagođavanja svjetskim trendovima okrenutih konceptu održivog ulaganja, optimizacije poslovanja, efikasnijeg korištenja resursa i ekspertize Raiffeisen grupe, smatramo pripajanje fondu Raiffeisen Sustainable Mix opravdano.

Raiffeisen Sustainable Mix je mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i prvi fond temeljen na konceptu održivog razvoja na lokalnom tržištu. Ujedno to je i napajajući fond glavnom fondu Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix (dalje: Glavni fond) što znači da minimalno 85% svoje imovine ulaže u udjele Glavnog fonda. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond preuzimatelj može likvidnoj imovini kao što su novac na računu, instrumenti tržišta novaca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države i depoziti, biti izložen do 15% neto vrijednosti. Cilj spomenute izloženosti nije sudjelovanje u ostvarenju investicijskog cilja već optimalno upravljanje likvidnošću radi osiguravanja isplata udjelničarima, te optimizacije i pokrivanja tekućih troškova. Uzevši u obzir navedeno Fond preuzimatelj će nastojati u što većoj mjeri biti izložen Glavnom fondu.

Glavnim fondom koji ima imovinu pod upravljanjem od 2,8 milijardi EUR-a upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H  (Raiffeisen Capital Management) iz Austrije koje je dobilo brojne nagrade struke između ostalog i iz domene održivog ulaganja.

Iz prije navedenog proizlaze glavni razlozi za pripajanje Fonda prenositelja Fondu preuzimatelju:

Praćenje svjetskih trendova u investiranju koji sve više uz financijske pokazatelje uzimaju u obzir i principe održivosti tj. uz finacijski povrat nastoje ostvariti i pozitivan utjecaj na društvo i okoliš

Dodatna ekspertiza za ulagatelje kroz korištenje resursa Raiffesien KAG-a, višestruko nagrađivanog Društva za investicijski proces održivih ulaganja

Optimizacija poslovanja kroz efikasnije korištenje resursa Raiffeisen Grupe

Osim spomenutog, dodatni razlozi za pripajanje su:

Ista valuta fondova - EUR

Niža kategorija rizika - kategorija rizika fonda Raiffeisen Sustainable Mix prikazana kroz SPRU pokazatelj (Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti) je 4 (umjeren do visok rizik) na ljestvici 1-7, dok je razina rizika Fonda prenositelja, Raiffeisen Dynamica, 5 (visok rizik).

Mogućnost sudjelovanja u prinosima dioničkih tržišta uz nižu kategoriju rizika nego u fondu Raiffeisen Dynamic  - izloženost dioničkim tržištima će i u fondu Raiffeisen Sustainable Mix biti značajna, kao što je povremeno bila i u fondu Raiffeisen Dynamic, s tom razlikom da fond Raiffeisen Sustainable Mix tu izloženost drži stabilnom oko 50%

Niža naknada za upravljanje fonda Raiffeisen Sustainable Mix - iznosi 1,50% godišnje, dok naknada fonda Raiffeisen Dynamic iznosi 2,00% godišnje; naknada depozitnoj Banci, te izlazna naknada su jednake u oba fonda

Napomena: Društvo je donijelo odluku o ukidanju naplate izlazne naknade za sve fondove pod upravljanjem, uključujući i Fond preuzimatelj (osim fondova s dospijećem) koja trenutno vrijedi do 31.12.2020. Navedeno znači da se prilikom prodaje udjela kupljenih do 31.12.2020. izlazna naknada propisana prospektom pojedinog fonda neće naplatiti.

 

OPIS POSTUPKA PRIPAJANJA

Pripajanje fonda Raiffeisen Dynamic (Fonda prenositelja) provest će se bez provođenja postupka likvidacije navedenog fonda i to prijenosom njegove cjelokupne imovine na postojeći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Društva Raiffeisen Sustainable Mix (Fond preuzimatelj). Pripajanjem fond Raiffeisen Dynamic prestaje postojati, a njegova cjelokupna imovina, prava i obveze Fonda prenositelja prelaze na fond Raiffeisen Sustainable Mix (Fond preuzimatelj).

Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016 i NN 126/2019).

Vrijednost udjela utvrdit će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, preuzimanjem vrijednosti Fonda preuzimatelja.

Navedeno znači da će Vama, kao imatelju udjela u fondu Raiffeisen Dynamic (Fondu prenositelju), bez obzira na promjenu ukupnog broja udjela nakon pripajanja, ukupna vrijednost Vašeg ulaganja, izražena kao umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostati jednaka prije i nakon pripajanja. Udjeli će se zamijeniti za udjele u fondu Raiffeisen Sustainable Mix (Fondu preuzimatelju) bez naplate izlazne i ulazne naknade. Također, tijekom pripajanja neće se uvažavati odredbe o minimalnoj uplati u Fond preuzimatelj (minimalna uplata inače sukladno Prospektu iznosi EUR 65/500 kn, odnosno 50 kn za investicijski plan/trajni nalog).

Nakon završetka postupka pripajanja Društvo će Vas obavijestiti o vrijednosti udjela i broju udjela u Vašem vlasništvu u fondu Raiffeisen Sustainable Mix slanjem Potvrde o stjecanju udjela. Dodatno, obzirom da udjele u fondu Raiffeisen Sustainable Mix stječete pripajanjem fonda Raiffeisen Dynamic oslobođeni ste izlazne naknade u fondu Raiffeisen Sustainable Mix za udjele dodijeljene tijekom pripajanja, kada god ćete ih prodavati.

Imatelju udjela u fondu Raiffeisen Sustainable Mix broj udjela i njihova vrijednost, u navedenom fondu, ostati će jednaki kao i prije pripajanja.

Dobit ostvarena u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondu prenositelju zamjenom udjela u postupku pripajanja reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela. Rebalans fonda Raiffeisen Dynamic (Fond prenositelj) za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

 

VREMENSKI OKVIR I PRAVA ULAGATELJA

Pripajanje fonda Raiffeisen Dynamic (Fond prenositelj) fondu Raiffeisen Sustainable Mix (Fondu preuzimatelju) provest će se dana 22.12.2020.

Društvo će 5 (pet) radnih dana prije dana provođenja pripajanja, uključujući i taj dan, odnosno u razdoblju od 15.12.2020. od 12h (za Fond preuzimatelj) odnosno 14h (za Fond prenositelj) do 22.12.2020., 23:59h privremeno obustaviti svako daljnje izdavanje (kupnju) ili otkup (prodaju) udjela u Fondovima prenositelju i preuzimatelju.

 

Vaše mogućnosti kao ulagatelja u fondu Raiffeisen Dynamic (Fondu prenositelju)

 1. Nastaviti s ulaganjem – nije potrebna akcija s Vaše strane

Ukoliko želite nastaviti s ulaganjem odnosno zadržati sredstva koje trenutno imate u fodnu Raiffeisen Dynamic ne trebate učiniti ništa te će se Vaša sredstva sukladno navedenom postupku pripajanja prenijeti u fond Raiffeisen Sustainable Mix bez ikakve naknade.

2. Prijenos sredstava u drugi fond pod upravljanjem Društva

Postojeće udjele u fondu Raiffeisen Dynamic možete djelomično ili u cjelosti bez izlazne i ulazne naknade zamijeniti za udjele u bilo kojem drugom fondu pod upravljanjem Društva, zaključno sa 15.12.2020. do 14h, osim u USD fondovima Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fond i Raiffeisen USD 2021 Bond. Napomena: prilikom zamjene udjela u fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond naplaćuje se ulazna naknada od 5%.          

 3. Otkup dijela ili svih udjela  u fondu Raiffeisen Dynamic

Navedeno možete realizirati počevši od dana primitka ove Obavijesti pa do najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 15.12.2020. do 14h bez izlazne naknade.

 

TRAJNI NALOG

Ukoliko imate aktivan trajni nalog za uplatu u fondu Raiffeisen Dynamic te ga želite zadržati i u fondu Raiffeisen Sustainable Mix (ili nekom drugom fondu Društva), potrebno je javiti se Vašem osobnom bankaru u poslovnicama RBA d.d. radi ugovaranja novog trajnog naloga. Ukoliko ne želite nastaviti uplaćivati putem trajnog naloga, ne trebate učiniti ništa, te će Vam se postojeći trajni nalog pripajanjem fondu Raiffeisen Sustainable Mix prestati izvršavati.

 

 

Vaše mogućnosti kao ulagatelja u fondu Raiffeisen Sustainable MIx (Fondu preuzimatelju)

 1. Nastaviti s ulaganjem – nije potrebna akcija s Vaše strane

Ukoliko želite nastaviti s ulaganjem odnosno zadržati sredstva koje trenutno imate u fondu Raiffeisen Sustainable Mix  ne trebate učiniti ništa te za Vas nema nikakve promjene.

 2. Prijenos sredstava iz Fonda preuzimatelja u drugi fond pod upravljanjem Društva

Postojeće udjele možete djelomično ili u cjelosti bez izlazne i ulazne naknade zamijeniti za udjele u bilo kojem drugom fondu pod upravljanjem Društva, zaključno sa 15.12.2020. do 12h, osim u USD fondovima Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fond i Raiffeisen USD 2021 Bond. Napomena: prilikom zamjene udjela u fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond naplaćuje se ulazna naknada od 5%.

3. Otkup dijela ili svih udjela

Ukoliko želite djelomično ili u potpunosti prodati udjele koje imate u fondu Raiffeisen Sustainable Mix, možete to učiniti počevši od dana primitka ove Obavijesti pa do najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 15.12.2020. do 12h bez izlazne naknade.

Nakon prestanka obustave kupnje i prodaje ili zamjene udjela, već od 23.12.2020. možete vršiti dodatne uplate i/ili isplate u/iz fonda Raiffeisen Sustainable Mix, ili zamijeniti udjele za udjele u drugom fondu pod upravljanjem Društva, bez ulazne naknade.

Prospekt i Pravila Fonda Raiffeisen Sustainable Mix dostupni su na linku

Za revizorsko izvješće o pripajanju, koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor KPMG Croatia d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo:

Tel: +385 1 6003-777, +385 1 6003-778; E-mail: rbainvest@rbainvest.hr