Pripajanje fonda Raiffeisen Fund Conservative u napajajući fond Raiffeisen Sustainable Solid

18.02.2022

Rješenjem HANFA-e od 17. veljače 2022 godine, odobreno je o pripajanje fonda Raiffeisen Fund Conservative u napajajući fond Raiffeisen Sustainable Solid

 

Sukladno odobrenju regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Vas putem obavještavamo o provođenju postupka pripajanju napajajućeg fonda Raiffeisen Fund Conservative napajajućem fondu Raiffeisen Sustainable Solid.

Navedene promjene provest će se dana 06.04.2022. Detalje promjene navodimo u nastavku.

 

Što se događa?

Fond Raiffeisen Fund Conservative pripajamo napajajućem fondu Raiffeisen Sustainable Solid koji imovinu ulaže na načelima održivosti. Vi postajete ulagatelj fonda Raiffeisen Sustainable Solid na način da Vaše udjele u fondu Raiffeisen Fund Conservative zamijenimo za udjele u fondu Raiffeisen Sustainable Solid.

Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

1. Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s ulaganjem u fond.

Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen Fund Conservative ostaju nepromijenjena i nakon pripajanja.

2. Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i tada možete:

Zamijeniti udjele => možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen Fund Conservative u drugi fond pod upravljanjem Društva po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 30.03.2022. do 12h

Ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen Fund Conservative po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 30.03.2022. do 12h

Trajni nalog: Ukoliko imate aktivan trajni nalog za uplatu u fondu Raiffeisen Fund Conservative te ga želite zadržati i u fondu Raiffeisen Sustainable Solid (ili nekom drugom fondu Društva), potrebno je javiti se Vašem osobnom bankaru u poslovnicama RBA d.d. radi ugovaranja novog trajnog naloga. Ukoliko ne želite nastaviti uplaćivati putem trajnog naloga, ne trebate učiniti ništa, te će Vam se postojeći trajni nalog pripajanjem fondu Raiffeisen Sustainable Solid prestati izvršavati.

 

Raiffeisen Sustainable Solid je mješoviti napajajući fond (dalje: Fond) glavnom fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (dalje: Glavni fond) što znači da minimalno 85% svoje imovine ulaže u udjele Glavnog fonda. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može likvidnoj imovini kao što su novac na računu, instrumenti tržišta novca i depoziti biti izložen do 15% neto vrijednosti. Glavnim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H  (R-KAG) iz Austrije.

Datum početka ulaganja Fonda u Glavni fond je 07.04.2022.

Zašto smo se odlučili na pripajanje?

• Želimo pratiti svjetske trendove u investiranju koji sve više, uz financijske pokazatelje, uključuju i principe održivosti, odnosno uz financijski povrat nastoje ostvariti i pozitivan utjecaj na društvo i okoliš

• Želimo osnažiti našu stručnost te Vam olakšati pristup europskoj ekspertizi kroz korištenje stručnosti, vještina i višegodišnjeg iskustva kolega iz Raiffesien KAG-a, višestruko nagrađivanog Društva za investicijski proces održivih ulaganja

• Želimo Vam olakšati pristup proizvodima koji su na raspolaganju ulagateljima u Austriji i Italiji

• Želimo ponudu fondova održati aktualnom i interesantnom za trenutne i potencijalne ulagatelje, uz istovremeno zadržavanje optimalnog broja fondova.

 

Posljednjih godina pojam održivog (eng.:„sustainable“) razvoja postao je jedan od ključnih elemenata u oblikovanju i provođenju razvojnih politika u svijetu. Održivi razvoj je osnova za kreiranje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

Održivi razvoj u kontekstu ulaganja Glavnog fonda temelji se na ESG principima (E- „environment“ (okoliš), S – society (društvo) i G - governance (korporativno upravljanje)). Održivost u procesu ulaganja postiže se dosljednom integracijom okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija (ESG). Osim ekonomskih čimbenika, to uključuje i tradicionalne kriterije poput profitabilnosti, likvidnosti i sigurnosti, ali i ekološke i socijalne čimbenike i kvalitetno korporativno upravljanje, koji su svi integrirani u procese ulaganja.

R-KAG smatra da je održivost korporativna odgovornost za postizanje dugoročnog gospodarskog uspjeha u skladu s okolišem i društvom te je odgovoran upravitelj fondovima, pošten i društveno uključen partner.

Održivost je važan element poslovne politike.

 

Što za Vas kao ulagatelja znači pripajanje?

• Ulaganjem minimalno 85% imovine Fonda u Glavni fond, Fond preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda, stoga u nastavku slijedi opis karakteristika Glavnog fonda:

• mješoviti fond namijenjen je ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti

• valuta fonda je EUR

• ulaže najmanje 51% imovine u pojedinačne vrijednosne papire vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi

• može uložiti više od 35% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire koje izdaju ili za koje jamče Austrija, Njemačka, Belgija, Finska, Francuska ili Nizozemska, putem ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire i/ili ulaganja u druge investicijske fondove

• ulaže u dionice i dionicama ekvivalentne vrijednosne papire do 30% imovine fonda

• ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering usjeva, kao ni u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

• može uložiti do 49% imovine u instrumente tržišta novca

• na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond isključivo ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija.

• može uložiti do 30% u imovinu denominiranu u drugim valutama osim eura.

• može ulagati u depozite po viđenju i  oročene depozite do 12 mjeseci do 49% svoje imovine.

• može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% vrijednosti imovine.

• Uključivanje ESG kriterija dodatno podiže kvalitetu investicija

• Pripajanjem se povećava volumena Fonda što pridonosi povećanju ekonomičnosti i omogućuje učinkovitije upravljanje

• Pripajanje neće utjecati  na ukupnu vrijednost Vaših postojećih udjela u Fondu, neće imati negativan utjecaj za Vas kao ulagatelja Fonda niti generirati trošak za ulagatelje.

 

Sličnosti i razlike u karakteristikama fondova

Karakteristike

Raiffeisen Sustainable Solid

Raiffeisen Fund Conservative

Trajanje fonda

Neograničeno

Neograničeno

Valuta fonda

EUR

EUR

Investicijski cilj

Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide.

Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima

sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ.

Profil ulagatelja

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti. 

Fond je namijenjen ulagateljima umjerene sklonosti prema riziku koji zaradu nastoje ostvariti na rastu cijena obveznica i prihodu od kamata na obveznice. Istovremeno ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke.

Glavne vrste imovine

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide. Glavni fond dalje ulaže u prethodno spomenute vrste imovine. Glavni fond je samo okvir kroz koji Fond ulaže u navedene vrste imovine.

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj trajnim

ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond Raiffeisenfonds-Konservativ. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond Raiffeisenfonds-Konservativ.

Svrha korištenja financijskih izvedenica

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Temeljna imovina izvedenica

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Trgovanje financijskim izvedenicama

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Fond neće direktno koristiti financijske izvedenice.

Tehnike učinkovitog upravljanja

Ne koriste se

Ne koriste se

Referentna vrijednost

Glavni fond

Glavni fond

Horizont ulaganja

5 godina

5  godina

Najznačajniji rizici

• Rizik strategije Glavnog fonda Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

• Rizik promjene cijena dionica

• Kamatni rizik

• Valutni rizik

• Kreditni rizik

• Kreditni rizik

• Rizik promjene kamatnih stopa

• Rizik niskih ili negativnih kamatnih stopa

Ukupni profil rizičnosti

Umjeren

Umjeren

 

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)

3

3

Volatilnost cijene udjela

Umjerena

Umjerena

Valuta uplate i isplate

EUR, HRK

EUR, HRK

Ulazna naknada

ne naplaćuje se

ne naplaćuje se

Izlazna naknada

<1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje 

<1 godina: 1,00%

>1 godine: ne naplaćuje se

Trebutno se ne naplaćuje

Upravljačka naknada

Max. 1,25%, trenutno 1,25%

Max. 0,90%, trenutno 0,90%

Trenutni ukupni troškovi za klijenta

1,82%

1,84%

* Kao prilog ovoj Obavijesti dostavljamo i detaljnu Usporedbu naknada i troškova te usporedba sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti fondova

 

Opis postupka pripajanja

Pripajanje fonda Raiffeisen Fund Conservative prijenosom njegove cjelokupne imovine, prava i obveza na Fond. Pripajanjem Raiffeisen Fund Conservative prestaje postojati.

Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, NN 126/2019 i NN 110/2021) te neće imati utjecaja na ukupnu vrijednost udjela Fonda na dan pripajanja  te neće generirati trošak za ulagatelje.

U postupku pripajanja Vaše udjele u fondu Raiffeisen Fund Conservative zamijenit ćemo za udjele u Fondu, bez naknade, a broj udjela će se izmijeniti u skladu s omjerom zamjene. Ukupna vrijednost Vašeg ulaganja, izražena kao umnožak broja i vrijednosti udjela ostati će nepromijenjena.

Nakon završetka postupka pripajanja Društvo će Vas obavijestiti o vrijednosti udjela i broju udjela u Vašem vlasništvu u fondu Raiffeisen Sustainable Solid slanjem Potvrde o stjecanju udjela. Dodatno, obzirom da udjele u Fondu stječete pripajanjem oslobođeni ste izlazne naknade u Fondu za udjele dodijeljene tijekom pripajanja, kada god ćete ih prodavati.

Dobit ostvarena u fondu Raiffeisen Fund Conservative neće se isplaćivati ulagateljima, već će se zamjenom udjela za udjele u Fondu, reinvestirati u Fond te biti sadržana u vrijednosti udjela.

Rebalans Fonda za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

 

Društvo će 5 (pet) radnih dana prije dana provođenja pripajanja, uključujući i taj dan, odnosno u razdoblju od 31.03.2022. od 12h do 06.04.2022., 23:59h privremeno obustaviti svako daljnje izdavanje (kupnju) ili otkup (prodaju) udjela u oba fonda koji sudjeluju u postupku pripajanja.

• Nakon prestanka obustave kupnje i prodaje ili zamjene udjela, već od 07.04.2022. možete vršiti uplate i/ili isplate u/iz Raiffeisen Sustainable Solid, ili zamijeniti udjele za udjele u drugom fondu Društva.

Prospekt i Pravila Fonda Raiffeisen Sustainable Solid dostupni su na linku

 

Za revizorsko izvješće o pripajanju koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor Deloitte d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo:

Tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777,

E-mail: rbainvest@rbainvest.hr