Pripajanje fonda Raiffeisen Kuna fondu Raiffeisen Flexi Kuna i bitne promjene Prospekta Raiffeisen Flexi Kuna

29.01.2019

Rješenjem HANFA-e od 28.siječnja 2019. odobreno je pripajanje fondova i bitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički.

 

Sukladno odobrenju regulatora, te kako smo već najavili u srpnju 2018. godine kada je na snagu stupila Uredba (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima i kada su promijenjeni nazivi novčanih fondova pod upravljanjem Raiffeisen Investa, ovim Vas putem obavještavamo o namjeri provođenja pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički (dalje u tekstu: Raiffeisen Kuna) već postojećem fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa (dalje u tekstu: Društvo) Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: Raiffeisen Flexi Kuna) te o bitnim promjenama Prospekta fonda Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročnog obvezničkog fonda koje stupaju na snagu 11.03.2019.godine.

Društvo će finalizirati navedeno pripajanje fonda Raiffeisen Kuna fondu Raiffeisen Flexi Kuna (fond preuzimatelja), te uskladiti strategiju ulaganja i ostale bitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen Flexi Kuna radi usklađenja s navedenom Uredbom o novčanim fondovima i prateći situaciju na tržištu obilježenu povijesno niskim kamatnim stopama.

I PRIPAJANJE FONDOVA

Opis razloga za provedbu pripajanja

U uvjetima iznimno visoke likvidnosti i spuštanja tržišnih kamatnih stopa na povijesne minimume, s protekom vremena i dospijećem ranije investirane imovine fonda Raiffeisen Kuna koje je reinvestirana po nižim kamatnim stopama, postupno je došlo i do snižavanja prosječnog prinosa do dospijeća imovine fonda. Tijekom 2018. godine fond je ostvario negativan prinos od -0,15% unatoč činjenici da je u navedenom razdoblju Društvo u nekoliko navrata spuštalo naknadu za upravljanje.

Tijekom 2018. godine neto imovina Fonda prenositelja smanjena je za oko 69%, sa 521,1 milijun kuna koliko je iznosila na kraju 2017. godine na 162,9 milijuna. Istodobno je neto imovina fonda Raiffeisen Flexi Kuna narasla za gotovo 140%, sa 46,9 milijuna kuna koliko je iznosila na kraju 2017. godine na 112,5 milijuna kuna koliko je iznosila na kraju 2018. godine.

Drugačija strategija i struktura imovine fonda Raiffeisen Flexi Kuna omogućila je u proteklom periodu bolju izvedbu fonda u odnosu na Raiffeisen Kunu. Najveći doprinos boljoj izvedbi dala je umjerena izloženost državnim obveznicama Republike Hrvatske denominiranim u kuni čiji su prinosi uslijed izuzetno visoke likvidnosti domaćeg financijskog sustava padali.

Procjenjujemo da će kunska likvidnost i u predstojećem razdoblju biti visoka, stoga smatramo da će i u budućem razdoblju fondovi koji se dijelom izlažu obvezničkom tržištu imati bolju izvedbu od novčanih fondova.

Kako oba fonda imaju za cilj ostvarenje prinosa u kuni ulažući pretežno u kamatonosne instrumente kao što su prvenstveno državni dužnički vrijednosni papiri pa potom i depoziti, smatramo da je pripajanje opravdano. Vrlo niske kamatne stope na novčanom tržištu onemogućuju efikasno upravljanje fondom Raiffeisen Kuna, dok politika dulje duracije uz izloženost obveznicama pruža izglednu mogućnost ostvarenja atraktivnih prinosa za fond Raiffeisen Flexi Kuna i u budućem razdoblju.

Ulagateljski cilj fonda Raiffeisen Flexi Kuna (sukladno novom, promijenjenom Prospektu odnosno  bitnim promjenama Prospekta, a kako je navedeno u nastavku ove vijesti) je ostvarivanje prinosa u kuni zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od  godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite.

Fond nema karakteristike novčanog fonda te nema odobrenje za rad u skladu sa EU Uredbom o novčanim fondovima.

Geografski fokus ulaganja fonda Raiffeisen Flexi Kuna je prema Hrvatskoj, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

U skladu s postavljenim ciljevima ulaganja, Raiffeisen Flexi Kuna je prije svega namijenjen ulagateljima koji:

1. traže ostvarivanje prinosa u kuni zaradom od kamata i porasta cijena u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke

2. žele ostvariti povrat primjeren umjerenoj rizičnosti fonda

3. žele izloženost instrumentima novčanog tržišta i obveznicama

imaju konzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava

Pripajanje fondova odrazit će se pozitivno na fond Raiffeisen Flexi Kuna kroz okrupnjavanje imovine pod upravljanjem jednog fonda, a time i na efikasnost upravljanja imovinom.

Opis postupka pripajanja za ulagatelje fonda Raiffeisen Kuna

Pripajanje fonda Raiffeisen Kuna (Fonda prenositelja) provest će se bez provođenja postupka likvidacije navedenog Fonda prenositelja i to prijenosom cjelokupne imovine Fonda prenositelja na postojeći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Društva Raiffeisen Flexi Kuna (Fond preuzimatelj).

Pripajanjem fond Raiffeisen Kuna prestaje postojati, a cjelokupna imovina, prava i obveze tog fonda prelaze na fond Raiffeisen Flexi Kuna.

Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016).

Vrijednost udjela utvrdit će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, preuzimanjem vrijednosti Fonda preuzimatelja, što znači da bez obzira na promjenu broja udjela umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostaje jednak kao i prije postupka pripajanja.  Imateljima udjela u Fondu prenositelju, udjeli će se zamijeniti za udjele u Fondu preuzimatelju bez naplate izlazne i ulazne naknade. Također, tijekom pripajanja Fonda prenositelja neće se uvažavati odredbe o minimalnoj uplati u Fond preuzimatelj (minimalna uplata inače sukladno Prospektu Fonda iznosi 500 kn, osim za investicijski plan odnosno trajni nalog u kojem slučaju iznosi 50 kn).

Dobit ostvarena u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondu prenositelju zamjenom udjela u postupku pripajanja reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela.

Društvo namjerava započeti s provođenjem rebalansa portfelja Fonda prenositelja (prilagodba strukture imovine novoj politici ulaganja s ciljem pripreme za provedbu postupka pripajanja) po dobivenoj suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za pripajanje, a najkasnije 10 radnih dana prije završetka postupka pripajanja.

Rebalans Fonda preuzimatelja za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

Pripajanje fonda Raiffeisen Kuna fondu Raiffeisen Flexi Kuna provest će se  15.03.2019. godine.

Vremenski okvir i Prava ulagatelja fonda Raiffeisen Kuna

Kao vlasnik udjela u fondu Raiffeisen Kuna (Fondu prenositelju) na raspolaganju su Vam sljedeće opcije:

1. u potpunosti ili djelomično prodati udjele iz Fonda prenositelja, bez izlazne naknade i to najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja odnosno zaključno s datumom  10.03.2019.

2. nastaviti sa ulaganjem - ukoliko ne planirate u razdoblju od primitka ove obavijesti pa do 10.03.2019. prodavati udjele iz Fonda prenositelja ne trebate učiniti ništa, već će se Vaši udjeli s danom pripajanja bez naknade prebaciti u Fond preuzimatelj. U ovom slučaju ćete nakon završetka pripajanja zaprimiti Potvrdu o stjecanju udjela u Fondu preuzimatelju s informacijama o vrijednosti i broju udjela u Vašem vlasništvu. Obzirom da udjele u Fondu preuzimatelju stječete pripajanjem Fonda prenositelja oslobođeni ste izlazne naknade u Fondu preuzimatelju za udjele dodijeljene tijekom pripajanja Fonda prenositelja.

3. zamijeniti postojeće udjele u Fondu prenositelju bez izlazne i ulazne naknade za udjele u drugom fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa, osim u fondu Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički jer su uplate i isplate u tom fondu moguće isključivo u eurima, dok su uplate i isplate u/iz Fonda prenositelja moguće isključivo u kunama.

TRAJNI NALOG

Ukoliko imate ugovoren i aktivan trajni nalog za uplatu u fond Raiffeisen Kuna (Fond prenositelj), te ukoliko želite nastaviti uplaćivati sredstva putem trajnog naloga u Fond preuzimatelj ili neki drugi fond pod upravljanjem Raiffeisen Investa, potrebno je javiti se Vašem osobnom bankaru u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. radi ugovaranja novog trajnog naloga.

Ukoliko ne želite nastaviti uplaćivati u drugi fond putem trajnog naloga, ne trebate učiniti ništa, te će Vam se trajni nalog u Fond prenositelju pripajanjem navedenog fonda Fondu preuzimatelju prestati izvršavati.

Po završetku postupka pripajanja već od 16.03.2019. možete vršiti dodatne uplate i/ili isplate iz Fonda preuzimatelja bez ulazne naknade.

Opis postupka pripajanja za ulagatelje fonda Raiffeisen Flexi Kuna

Vrijednost udjela utvrdit će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te postupak pripajanja neće imati utjecaj na vrijednost udjela fonda Raiffeisen Flexi Kuna (Fonda preuzimatelja) na dan pripajanja. Broj udjela u Vašem vlasništvu kao i njihova vrijednost u Fondu preuzimatelju će ostati jednaki kao i prije pripajanja.

Dobit ostvarena u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondu prenositelju zamjenom udjela reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela.

Rebalans Fonda preuzimatelja za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

Vremenski okvir i Prava ulagatelja fonda Raiffeisen Kuna

Ukoliko želite otkupiti udjele iz Fonda preuzimatelja, možete to učiniti počevši od dana primitka ove Obavijesti pa do najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 10.03.2019. bez izlazne naknade.

Ukoliko želite nastaviti sa ulaganjem, odnosno ne planirate u razdoblju od primitka ove obavijesti pa do 10.03.2019. otkupljivati udjele iz Fonda preuzimatelja ne trebate učiniti ništa te Vam se za udjele koje trenutno imate, ali i sve novostečene do datuma 10.03.2019. neće obračunati izlazna naknada kada god ćete ih prodavati.

Drugim riječima izlazna naknada se uvodi tek od 11.03.2019. što znači da će se obračunati i naplatiti na udjele kupljene u Fondu preuzimatelju nakon 15.03.2019. i to jedino ukoliko ćete ih prodavati unutar 90 dana od dana kupnje.

Također, udjele u Fondu preuzimatelju možete bez izlazne i ulazne naknade zamijeniti za udjele u nekom drugom fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa, osim u fondu Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički  jer su uplate i isplate u tom fondu moguće jedino u eurima, dok su uplate i isplate u Fondu preuzimatelju  moguće i dalje isključivo u kunama.

Po završetku postupka pripajanja već od 16.03.2019. možete vršiti dodatne uplate i/ili isplate iz Fonda preuzimatelja, bez ulazne naknade.

Društvo će 5 (pet) radnih dana prije dana provođenja pripajanja, uključujući i taj dan, odnosno u razdoblju od

11.03.2019.15.03.2019. obustaviti svako daljnje izdavanje (kupnju) ili otkup (prodaju) udjela u Fondovima prenositelju i preuzimatelju.

II BITNE PROMJENE PROSPEKTA FONDA RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

U svrhu usklade s Uredbom (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima, a  temeljem Rješenja HANFA-e od dana 28.01.2019.godine  usvajaju se bitne promjene Prospekta Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročnog  obvezničkog fonda  kako slijedi:

1. Ulagateljski cilj mijenja se i glasi:“ Ostvarivanje prinosa u kuni zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite.“

2. Mijenja se Vrsta imovine u koju ulaže fond te sada glasi: „Pretežito Obveznice državnih izdavatelja RH, EU, SAD, instrumenti tržišta novca državnih izdavatelja RH, EU, SAD i Depoziti banaka u EU.“

3. Strategija ulaganja Fonda preuzimatelja se mijenja u dijelu izloženosti državnim dužničkim vrijednosnim papirima, te prema izmijenjenom Prospektu ta izloženost je pretežna, a vremenski horizont ulaganja je preko jedne godine.

4. Ukupni profil rizičnosti i Valutni rizik mijenjaju se u umjereni.

5. Uvodi se Izlazna naknada u iznosu od 0,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od devedeset (90) dana ili kraćih.

Također bismo Vas htjeli obavijestiti kako je cijena udjela u Fondu preuzimatelju denominirana u kunama (HRK) i iskazuje se zaokružena na četiri (4) decimale. Uplate i isplate iz Fonda preuzimatelja moguće su isključivo u kunama.

Ukoliko želite otkupiti udjele iz Fonda preuzimatelja (Raiffeisen Flexi Kuna) možete to učiniti u roku od četrdeset (40) dana od dana objave Obavijesti o promjenama i to zaključno s datumom 10.03.2019. bez izlazne naknade.

Ukoliko želite nastaviti s ulaganjem, odnosno ne planirate u razdoblju od primitka ove obavijesti pa do 10.03.2019. godine otkupljivati udjele ne trebate učiniti ništa te Vam se za udjele koje trenutno imate ali i sve novostečene udjele, do datuma 10.03.2019. g. neće obračunati izlazna naknada kada god ćete ih prodavati.

Drugim riječima izlazna naknada se uvodi tek od 11.03.2019. što znači da će se obračunati i naplatiti na udjele kupljene nakon 15.03.2019. i to jedino ukoliko ćete ih prodavati unutar 90 dana od dana kupnje.

Napominjemo da Društvo ima pravo sukladno Odluci Uprave Društva privremeno ukinuti izlaznu naknadu iz fondova pod upravljanjem.

Dodatne informacije

U nastavku dostavljamo link na postojeće i nove Ključne informacije za ulagatelje fonda Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički te Usporedbu naknada i troškova te sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti fondova koji sudjeluju u pripajanju, sa kojima je važno upoznati se. Oba dokumenta te postojeći i novi Prospekt i Pravila fonda Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički dostupni su na internet stranici Društva.

Za revizorsko izvješće o pripajanju, koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor KPMG Croatia d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo: tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777; e-mail: rbainvest@rbainvest.hr.