Promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

03.01.2017

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem

Izmjenjena su Pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:
1. U Članku 1., stavku (1) ažurira se naziv Društva u skladu s izmjenom Izjave o osnivanju i izmjene u Sudskom registru.
2. U Članku 1., stavku (2) briše se datum usvajanja pravila od strane Uprave.
3. U Članku 3. ažurira se djelatnost Društva u skladu s izmjenom Izjave o osnivanju i izmjene u Sudskom registru.
4. U Članku 4., stavku (2) briše se zarez iza riječi „upravljanje imovinom fondova“ i dodaje riječ „i“.
5. Ažurira se naslov iznad Članka 16. i sada glasi „Raspolaganje udjelima“. 
6. U Članku 16. dodaje se stavak (1) koji glasi: „Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili optereti (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje, na način i pod uvjetima navedenim u Prospektu.“
Stavak (1) postaje stavak (2).
Dodaje se stavak (3) koji glasi: „Društvo može donijeti odluku o otkupu udjela od Ulagatelja bez njegove suglasnosti u slučajevima navedenim u Prospektu.“
7. U članku 33. usklađuje se popis poslova depozitara s izmjenama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, te sada glasi:
„Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove temeljem ugovora o obavljanju poslova depozitara sklopljenog s Društvom, a u skladu sa Zakonom:
a) pohranu zasebne imovine Fonda,
b) praćenje tijeka novca Fonda,
c) kontrolne poslove,
d) sve druge poslove predviđene Zakonom, uredbom Europske unije kojom se uređuje poslovanje depozitara UCITS fondova i ugovorom o obavljanju poslova depozitara.“
8. U članku 37., stavku (4) iza riječi „Zakonom“ dodaje se zarez i riječi „uredbom Europske unije kojom se uređuje poslovanje depozitara UCITS fondova“.
Dodaje se stavak (6) koji glasi: „U izvršavanju poslova, obveza i dužnosti depozitara predviđenih Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, Depozitar je dužan poduzeti sve razumne mjere u cilju izbjegavanja sukoba interesa između njega samog, svog osnivača i/ili imatelja kvalificiranog udjela s jedne strane i Fonda, Ulagatelja i Društva s druge strane.“
9. Članak 38., stavak (4) usklađuje se s izmjenama poreznih zakona. Iza riječi „upravnim tijelima“ dodaje se „,“ i riječi „Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d,“, a iza riječi „posebnog zakona“ dodaju se riječi „(kao što su, ali ne isključivo Opći porezni zakon, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza, i sl.)“.
10. Članak 39. usklađuje se s izmjenama poreznih zakona. Iza riječi „u svrhu utvrđivanja“ dodaju se riječi „porezne rezidentnosti i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz“, brišu se riječi „eventualnog“ i „statusa Ulagatelja“, a iz riječi FATCA dodaju se riječi „i CRS regulative“.
11. Članak 41 usklađuje se s izmjenama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, te se dodaje stavak (3) i (4) koji glase:
„Članovi uprave i ostali radnici Društva, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti zaposlenici depozitara.
Upravitelji i ostali zaposlenici depozitara, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti zaposlenici Društva.“
12. Članak 44. ažurira se s obzirom na promjenu djelatnosti Društva te se briše stavak (4).
13. Članak 48. usklađuje se s izmjenama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom. U stavku (2) riječi „kada ih odobri Agencija“ zamjenjuju se riječima „objave na mrežnoj stranici Društva“.