Promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

19.12.2017

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je izmjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem 

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je izmjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem 

Izmjene Pravila iz ovog članka provode se sukladno novom Pravilniku o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je stupio na snagu 01.05.2017. te sukladno preporukama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga radi usklađenja sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Izmjenjena su Pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom – UCITS fondova: Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Flexi Cash, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II
kako slijedi:
1. U članku 1., 1. odlomku članka iza riječi: „upravitelja Fondom i svih imatelja udjela u Fondu („Ulagatelji“ ili u jednini „Ulagatelj) dodaje se „te Fonda i ulagatelja“. 
2. U članku 3. iza riječi: „otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom“ dodaje se „– UCITS fondovima“.
3. U članku 13. dodan je 3. odlomak članka koji glasi: „Kada Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju dužno je o tome obavijestiti ulagatelja.
4. U članku 18., u 2. odlomku članka iza riječi: „i objaviti na internetskim stranicama Društva“ dodaje se „te o navedenom istodobno obavijestiti depozitara“.
5. U članku 21., 2.odlomku članka iza riječi: „kada mu je Agencija“ briše se „privremeno ili trajno“.
6. U članku 25., 1.odlomku članka iza riječi: „Društvo će postupati s“ briše se „povećanom pažnjom“, a dodaje se „pažnjom dobrog stručnjaka“.
7. Članak 26. mijenja se i glasi
Za fondove:
• Raiffeisen Cash, 
• Raiffeisen euroCash, 
Članak 26.
Društvo je dužno nadoknaditi štetu Ulagateljima i/ili Fondu u slučaju:
a) pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela, kada je razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan veća od 0,5% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela, što se smatra bitnom pogreškom pri izračunu cijene udjela („bitna pogreška“) i od nastupa bitne pogreške nije proteklo više od jedne (1) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi bitnu pogrešku  pri izračunu cijene udjela.
b) prekoračenja ograničenja ulaganja koja je izravna posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo, kada prekoračenje ulaganja iznosi više od 10% od ukupno dozvoljenog ulaganja u skladu s odredbama Zakona i od nastupa kršenja ograničenja ulaganja nije proteklo više od jedne (1) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi povredu ograničenja ulaganja.
Društvo će u oba slučaja u roku od šezdeset (60) dana od saznanja za nastanak štete izraditi plan naknade štete na način propisan Zakonom i dostaviti ga Agenciji. 
dok za fondove:
• Raiffeisen Flexi Cash
• Raiffeisen Classic,  
• Raiffeisen Harmonic, 
• Raiffeisen Dynamic, 
• FWR Multi-Asset Strategy I 
• FWR Multi-Asset Strategy II
Glasi:
Članak 26.
Društvo je dužno nadoknaditi štetu Ulagateljima i/ili Fondu u slučaju:
c) pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela, kada je razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan veća od 1% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela, što se smatra bitnom pogreškom pri izračunu cijene udjela („bitna pogreška“) i od nastupa bitne pogreške nije proteklo više od jedne (1) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi bitnu pogrešku  pri izračunu cijene udjela
d) prekoračenja ograničenja ulaganja koja je izravna posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo, kada prekoračenje ulaganja iznosi više od 10% od ukupno dozvoljenog ulaganja u skladu s odredbama Zakona i od nastupa kršenja ograničenja ulaganja nije proteklo više od jedne (1) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi povredu ograničenja ulaganja.
Društvo će u oba slučaja u roku od šezdeset (60) dana od saznanja za nastanak štete izraditi plan naknade štete na način propisan Zakonom i dostaviti ga Agenciji. 
Budući je razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan kod pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela, različito definirana za novčane fondove, u odnosu na sve druge fondove. (0,5% u odnosu na 1%)
8. Članci 27. i 28 mijenjaju se i glase:
Članak 27.
Postupak naknade štete kod bitne pogreške pri izračunu cijene udjela se sastoji od izrade plana naknade štete, dostavljanja obavijesti Ulagateljima o naknadi prouzročene štete i naknade štete oštećenim Ulagateljima i /ili Fondu. 
Plan naknade štete kod pogrešnog izračuna cijene udjela sadržava: postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu  Fondu i/ili ulagateljima, mjere koje će se poduzeti s ciljem uklanjanja utvrđenih bitnih pogrešaka i naknade štete, novi izračun cijene udjela za svaki dan razdoblja pogrešnog izračuna i broj ulagatelja kojima su u razdoblju pogrešnog izračuna izdani i/ili otkupljeni udjeli te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja se isplaćuje Ulagateljima i/ili Fondu, isplatom novčanog iznosa ili dodjelom razmjernog broja udjela.
Društvo će u roku od deset (10) dana od dana izrade plana naknade štete obavijestiti Ulagatelje kojima je potrebno nadoknaditi štetu.
Obavijest Ulagateljima sadrži sljedeće informacije: koji je uzrok i u čemu se sastoji bitna pogreška pri izračunu cijene udjela,  obvezu naknade i visinu štete te rokove i način naknade štete.
U slučaju nastanka bitne pogreške u izračunu iz prethodnog članka, koja je dovela do izračuna više cijene udjela od naknadno točno utvrđene cijene, Društvo će nadoknaditi  nastalu štetu Ulagateljima koji su stekli udjele u Fondu u razdoblju  u kojem je cijena udjela pogrešno izračunata. Nadoknadu štete Društvo će izvršiti Ulagateljima dodjelom razmjernog broja dodatnih udjela, a ukoliko  u trenutku utvrđivanja bitne pogreške u izračunu cijene udjela više nisu Ulagatelji Fonda isplatom novčanih sredstava.
Visina  štete odgovara razlici između prvotno utvrđene cijene udjela i naknadno točno izračunate  cijene udjela pomnoženoj s brojem izdanih udjela Ulagateljima u razdoblju  u kojem je cijena udjela pogrešno izračunata. 
U slučaju pogreške u izračunu iz prethodnog članka, koja je dovela do izračuna više cijene udjela od naknadno točno utvrđene cijene, Društvo će nadoknaditi  nastalu štetu Fondu kada su u razdoblju  u kojem je cijena udjela pogrešno izračunata otkupljivani udjeli u Fondu.
 Visina  štete koju će Društvo  isplatiti Fondu odgovara razlici između prvotno izračunate  i naknadno točno utvrđene cijene udjela pomnoženoj s brojem otkupljenih udjela Fonda u razdoblju ¸u kojem je cijena udjela pogrešno izračunata.
U slučaju pogreške u izračunu iz prethodnog Članka, koja je dovela do izračuna niže cijene udjela od naknadno točno utvrđene cijene, Društvo će nadoknaditi  nastalu štetu Ulagateljima koji su otkupili udjele u Fondu u razdoblju  u kojem je cijena udjela pogrešno izračunata. Nadoknadu štete Društvo će izvršiti Ulagateljima dodjelom razmjernog broja dodatnih udjela, a ukoliko u trenutku utvrđivanja bitne pogreške u izračunu udjela više nisu Ulagatelji Fonda isplatom  novčanih sredstava. 
Visina  štete odgovara razlici između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela pomnoženoj s brojem otkupljenih udjela u razdoblju u kojem  cijena udjela pogrešno izračunata. 
U slučaju pogreške u izračunu iz prethodnog članka, koja je dovela do izračuna niže cijene udjela od naknadno točno utvrđene cijene, Društvo će nadoknaditi  nastalu štetu Fondu provođenjem ispravka broja dodijeljenih udjela Ulagateljima kojima su stjecali  udjele u razdoblju u kojem je cijena udjela pogrešno izračunata. 
Članak 28.
Društvo, odmah po saznanju, o prekoračenju ograničenja ulaganja koje je nastalo kao posljedica transakcija koje je ono sklopilo pristupa provedbi transakcija nužnih za potpuno otklanjanje prekoračenja ograničenja ulaganja ili osiguravanjem usklađenja na drugi odgovarajući način ( u daljnjem tekstu: uskladba ulaganja). Postupak naknade štete kod prekoračenja ograničenja ulaganja se sastoji od izrade plana naknade štete, dostavljanja obavijesti Ulagateljima o naknadi prouzročene štete i naknade štete isplatom utvrđene visine naknade oštećenim Ulagateljima  i/ili Fondu.
Plan naknade štete redovito sadržava: - postupke kojima će se nadoknaditi nastala šteta Fondu i/ili ulagateljima, informacije o imovinskoj poziciji u odnosu na koju je došlo do prekoračenja ograničenja ulaganja, duljini trajanja i razlozima takvog prekoračenja, mjere koje se poduzimaju s ciljem usklađenja ulaganja i naknade štete te broj Ulagatelja kojima su u razdoblju pogrešnog izračuna izdani i/ili otkupljeni udjeli te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se isplatiti Ulagateljima i/ili Fondu, isplatom novčanog iznosa ili dodjelom razmjernog broja udjela, rok u kojem se o planu naknade štete obavještavaju imatelji udjela.
Društvo će u roku od deset (10) dana od dana izrade plana naknade štete obavijestiti Ulagatelje kojima je potrebno nadoknaditi štetu.
Obavijest Ulagateljima sadrži sljedeće informacije: koji je uzrok i u čemu se sastoji prekoračenje ograničenja ulaganja, visinu štete i obvezu naknade  te rokove i način naknade štete.
U slučaju da je uskladbom ulaganja ostvarena dobit, ista se dodjeljuje Fondu. Društvo za upravljanje je dužno Fondu nadoknaditi i troškove koji su nastali provođenjem transakcija koje su prouzročile prekoračenje ograničenja ulaganja kao i troškove koji su nastali radi otklanjanja navedenog prekoračenja ograničenja ulaganja.  
U slučaju da je uskladbom ulaganja nastao gubitak Društvo će nadoknaditi Fondu tako nastali gubitak uplatom novčanog iznosa koji odgovara razlici između kupovne i prodajne cijene imovine koja je dovela do prekoračenja ograničenja ulaganja. Društvo za upravljanje je dužno Fondu nadoknaditi i troškove koji su nastali provođenjem transakcija koje su prouzročile prekoračenje ograničenja ulaganja kao i troškove koji su nastali radi otklanjanja navedenog prekoračenja ograničenja ulaganja.
U slučaju povrede ograničenja ulaganja Društvo je dužno nadoknaditi štetu Ulagateljima koji su otkupljivali udjele u razdoblju od usklađenja ulaganja do nadoknade gubitka Fondu, isplatom novčanih sredstava ili dodjelom udjela. 
Nadoknadu štete Društvo će izvršiti Ulagateljima dodjelom razmjernog broja dodatnih udjela, a  ukoliko u trenutku uskladbe ulaganja više nisu Ulagatelji Fonda  isplatom novčanih sredstava.
9. U članku 31., 2. odlomku članka iza riječi: „ukupno manji od“  briše se „25.000,00 kuna“ , a dodaje se „50.000,00 kuna“ te se iza riječi: „nije potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete“  dodaje „u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda te planove naknade štete nije potrebno dostaviti Agenciji“.
10. U članku 40., 4.odlomku članka, u stavku (e) iza riječi: „prima ili će primiti“ briše se „od osobe koja nije klijent“, a dodaje se „od drugih osoba“.
11. U člancima 40., 41. i 42. riječ „klijenta“ mijenja se u „Ulagatelja“.