Promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

02.05.2019

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima, usvojilo je promjene obveznog sadržaja Pravila fondova pod upravljanjem.

 

Temeljem Rješenja HANFA-e od dana 30.04.2019. godine, a s ciljem usklađenja s Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN 16/2019) Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima, usvojilo je promjene obveznog sadržaja Pravila Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem: Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički,  Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Global Equities i Raiffeisen USD 2021 Bond kako slijedi:

Članak 27 a) mijenja se i glasi za fondove Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički,  Raiffeisen Classic i Raiffeisen Fund Conservative:

„Društvo je dužno nadoknaditi štetu Ulagateljima i/ili Fondu u slučaju:

  1. pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela, kada je razlika između prvotno izračunatei naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan veća od 0,7% što se smatra bitnom pogreškom pri izračunu cijene udjela („bitna pogreška“),

Članak 27 a) mijenja se i glasi za fondove Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i Raiffeisen Global Equities

„Društvo je dužno nadoknaditi štetu Ulagateljima i/ili Fondu u slučaju:

  1. pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela, kada je razlika između prvotno izračunatei naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan veća od 1% što se smatra bitnom pogreškom pri izračunu cijene udjela („bitna pogreška,

Članak 27 b) i c) mijenja se i glasi za sve fondove:

b)   prekoračenja ograničenja ulaganja koja je izravna posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo kada prekoračenje ulaganja iznosi više od 10% od ukupno dozvoljenog ulaganja  u skladu s odredbama Zakona ,

c)   štete koja je nanesena imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, ovim Pravilima i Prospektom Fonda te za štetu koja je nastala Ulagateljima zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste Ulagatelj učinio na temelju dokumenata ili Zakonom propisanih obavijesti koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje su Ulagatelju proslijedile osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela UCITS fonda.

Društvo će u roku od šezdeset (60) dana od saznanja za nastanak štete izraditi plan naknade štete na način propisan Zakonom i „Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu“  i dostaviti ga Agenciji.“

U članku 28 i 29 u sadržaj Plana naknade štete dodaje se da isti obvezno sadrži i: „primjeren rok, način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu Fondu i/ili Ulagateljima…“

Umeće se novi članak 30 koji glasi:

„Postupak naknade štete u slučajevima iz članka 27, točke c) Pravila se sastoji od izrade plana naknade štete, dostavljanja obavijesti o naknadi prouzročene štete i naknade štete oštećenim Ulagateljima  i/ili Fondu.

Plan naknade štete redovito sadržava: primjeren rok, način i postupke kojima će se nadoknaditi nastala šteta Fondu i/ili Ulagateljima te mjere koje će se poduzeti s ciljem otklanjanja uzroka nastanka štete,  informacije o razlozima nastanka štete te broj Ulagatelja koji su pretrpili štetu te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se isplatiti Ulagateljima i/ili Fondu.

Društvo će u roku od deset (10) dana od dana izrade plana naknade štete obavijestiti Ulagatelje za koje je procijenilo da im je potrebno nadoknaditi štetu.

Obavijest Ulagateljima sadrži sljedeće informacije: koji je uzrok nastanka štete, visinu štete i obvezu naknade te rokove i način naknade štete.“

Svi naknadni članci mijenjaju redni broj za jedan naviše;

Postojeći članak 32 mijenja redni broj te se dijeli u 2 članka: članak 33 i članak 34 koji glase:

„Članak 33.

Provedene postupke naknade štete za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja revidirat će neovisan vanjski ovlašteni revizor u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda.

Članak 34.

Ako je iznos isplate naknade štete ukupno manji od 50.000,00 HRK i iznos naknade štete po Ulagatelju manji od 2.500,00 HRK, nije potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda te planove naknade štete nije potrebno dostaviti Agenciji.“

Svi naknadni članci mijenjaju redni broj za dva naviše.

Suglasnost na Pravila daju Nadzorni odbor i Depozitar.

Pravila stupaju na snagu 02.05.2019.godine.