Promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

13.04.2017

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjena su Pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

Članak 18.,  1. u stavku (2) iza riječi: „Svaka obustava izdavanja i otkupa udjela mora se bez odgode prijaviti Agenciji“ dodaje se „te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda“, a iza riječi „i objaviti na internetskim stranicama Društva“ briše se „te u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na pretežitom području Republike Hrvatske“.
U članku 18., stavku (4) iza riječi: „Obavijest o nastavku poslovanja potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji“ dodaje se „te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda“, a iza riječi „i objaviti na internetskim stranicama Društva“ briše se „te u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na pretežitom području Republike Hrvatske“  2. mijenja se naslov iznad članka te sada glasi Prijenos upravljanja Fondom na drugo Društvo.

Članak 23., mijenja se i glasi: „Društvo ima pravo prenijeti upravljanje Fondom na neko drugo društvo za upravljanje za što društvo koje preuzima upravljanje Fondom mora dobiti prethodno odobrenje Agencije. Društvo i društvo preuzimatelj dužni su u roku od pet dana od dana objave rješenja Agencije kojim izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja, svaki na svojoj internet stranici, na vidljivom mjestu, objaviti informaciju o prijenosu upravljanja Fondom. Također, Društvo je dužno u roku od deset dana od dana objave rješenja Agencije, o prijenosu upravljanja obavijestiti ulagatelje Fonda u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. Zakona. Prijenosom upravljanja Fondom na drugo društvo za upravljanje sva prava i obveze Društva u vezi s upravljanjem Fondom prelaze na društvo preuzimatelja, a Društvu prestaje važiti odobrenje za upravljanje Fondom“

Članak 24., mijenja se i glasi: „Prisilni prijenos upravljanja Fondom provodi se ako je:  

1. Agencija Društvu oduzela odobrenje za rad, i to za obavljanje   jelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona,
2. Agencija Društvu oduzela odobrenje za upravljanje Fondom,
3. nad Društvom otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije ili
4. Društvo u situaciji da više nije u mogućnosti obavljati poslove upravljanja Fondom.

Od trenutka nastupa razloga za prisilni prijenos do prijenosa upravljanja na novo društvo za upravljanje, poslove upravljanja Fondom koje nije moguće odgađati obavlja depozitar Fonda.
Od trenutka nastupa razloga za prisilni prijenos obustavlja se izdavanje i otkup udjela u Fondu.“

Članak 32., stavak (2) mijenja se i glasi: „Za promjenu depozitara, kao i bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara, potrebno
je ishoditi odobrenje Agencije.“

Članak 37., mijenja se i glasi: „Depozitar Fonda dužan je djelovati isključivo u interesu Ulagatelja u Fond.