Promjene Prospekta fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond

08.09.2023

Usvojene su bitne i nebitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond

 

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: Zakon), Raiffeisen Invest društvo za upravljanje UCITS fondovima (dalje u tekstu: Društvo) obavještava cijenjene ulagatelje o bitnim promjenama Prospekta fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond) koje su odobrene Rješenjem HANFA-e od dana 07.09.2023. godine.   Usporedno sa spomenutim bitnim promjenama Prospekta u smislu Zakona, Društvo je provelo i dodatne promjene Prospekta koje su u smislu Zakona okarakterizirane kao nebitne.

Posljedično provođenju bitnih promjena Prospekta Fonda te  dodatnom Odlukom Društva donesenom temeljem Prospekta Fonda kojim je određeno da će Društvo omogućiti udjelničarima izdavanje i otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u razdoblju od minimalno jednog (1) tjedna u narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početne ponude udjela Fonda, po cijenama udjela važećim za navedene dane,  Društvo ukida ulazne i izlazne nakande.

Stoga u period od 09.09.2023 do 31.10.2023. do 14h ukidamo ulazne i izlazne naknade!

 

Bitne promjena Prospekta

Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s investiranjem u fond do studenog 2025.

Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond ostaju nepromijenjena i nakon uvođenja promjene.

Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i investiranje želite prekinuti prije studenog 2025. Tada možete:

Zamijeniti udjele => možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond u drugi fond pod upravljanjem Društva do dana 31.10.2023. do 14:00

Ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond po cijeni važećoj na dan davanja zahtjeva za otkupom, bez naknade – zadnji mogući dan za otkup je 31.10.2023. do 14h

Napominjemo da će otkupi iz Fonda biti mogući i nakon 31.10.2023. uz primjenu izlazne naknade.

 

Bitna promjena podrazumijeva i obuhvaća: Promjenu ulagateljskog cilja Fonda na način da je to ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 6% umjesto dosadašnjih 3%, pri čemu je ciljana cijena 106 EUR-a, umjesto dosadašnjih 103 EUR-a, a prosječni godišnji prinos 1,96% umjesto dosadašnjih 1.0% u razdoblju od 3 (tri) godine. Navedene promjene Prospekta stupaju na snagu 19.10.2023.

 

Razlog donošenja bitnih promjena: Usklađivanje dokumentacije Fonda s ciljem transaparentnog prikaza promjene investicijskog cilja koji odražava tržišnu situaciju.

Ostale bitne karakteristike fonda u kojem ste ulagatelj se NE mijenjaju

 

Usporedno s prethodno opisanim bitnim promjenama Prospekta u smislu Zakona, Društvo je provelo i dodatne sljedeće promjene Prospekta koje su u smislu Zakona okarakterizirane kao nebitne:

 U poglavlju „Prestanak Fonda dospijećem“ mijenja se druga rečenica na način da sada glasi: „Sredstva od otkupa udjela isplatit će se na račun ulagatelja u fondu iste ili niže rizičnosti kojim će u tom trenutku upravljati Društvo (dalje: Drugi fond) bez obračunavanja izlazne naknade u Fondu i ulazne naknade u Drugom fondu.“
U cijelom poglavlju „Prestanak Fonda dospijećem“ izraz „Obveznički fond“ zamjenjuje izraz „Drugi fond“.
U trećem odjeljku poglavalja „Prestanak Fonda dospijećem“ rok za isplatu od 7 (sedam) dana nakon dospijeća Fonda zamjenjuje se rokom od 5 (pet) radnih dana nakon dospijeća Fonda.
Na kraju trećeg odjeljka poglavlja „Prestanak Fonda dospijećem“ dodaje se rečenica: „Ukoliko ulagatelj ne dostavi valjani zahtjev za otkup udjela u Fondu u roku od 7 (sedam) dana prije dospijeća Fonda tražeći prijenos udjela u Fondu isplatom na novčani račun, smatra se da je ulagatelj podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela u Drugom fondu.“
Tablica „Povijest dokumenta“ mijenja naziv u “Povijest promjena prospekta“, prva kolona tablice mijenja dosadašnji naziv „Razdoblje važenja prospekta“ u „Datum promjene“, briše se druga kolona tablice s nazivom „Popis bitnih promjena prospekta“, naziv dosadašnje treće, a sada druge kolone tablice naziva „Razlog promjene“ mijenja se u „Opis bitne promjene prospekta“.
U poglavlju „Fondovi pod upravljanjem Društva“ ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.

 

Prospekt i Pravila te Ključne informacije za ulagatelje možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Ključne informacije fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond_19.10.2023

Prospekt i pravila fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond_19.10.2023