Spajanje Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige u Fond Raiffeisen Absolute

19.11.2013

Raiffeisen Invest donio je odluku o spajanju otvorenih investicijskih fondova Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige u novi fond Raiffeisen Absolute.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, donijelo je odluku o spajanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige u novi fond Raiffeisen Absolute otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Ovim putem obavještavamo Vas o spajanju fondova Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige u, novi Fond pod upravljanjem Raiffeisen Investa (dalje u tekstu: Društvo), Raiffeisen Absolute. U daljnjem tekstu možete saznati detaljnije o razlozima i postupku spajanja, kao i o strategiji upravljanja novim Fondom.

Tržišno okruženje
Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo dramatičnih zbivanja na svjetskim financijskim tržištima. Gospodarska kriza koja je 2008. godine pogodila sva svjetska gospodarstva ostavila je dugotrajne i ozbiljne posljedice na financijsku industriju. Dužnička kriza perifernih članica Europske Unije dodatno je povećala averziju investitora prema riziku. Jaka ekspanzivna monetarna politika Europske Centralne Banke i FED-a rezultirala je padom kratkoročnih kamata gotovo na nulu, te sa globalnim porastima cijena najkvalitetnijih dionica i padom prinosa obveznica najviših kreditnih rejtinga na povijesne minimume narušivši time do tad uočljive korelacije između glavnih klasa financijske imovine. Globalni sentiment i nedostatak pozitivnih pomaka gospodarstva Hrvatske onemogućili su pozitivniji ishod na domaćem tržištu kapitala.

Opis razloga za provedbu spajanja
Uvjetovana tržišnim zbivanjima i visokom averzijom ulagatelja prema riziku niska visina imovine fonda Raiffeisen Prestige, predstavlja ograničavajući faktor za portfolio menadžera u ostvarenju zacrtane strategije i investicijskog cilja fonda u okviru ograničenja ulaganja definiranih Prospektom. Uz nestabilne tržišne uvjete kakvi prevladavaju u posljednje vrijeme, odljevi diktiraju potrebu čestih promjena i prilagodbi portfelja, što podrazumijeva veći broj transakcija. Veći broj transakcija utječe na porast ukupnih troškova koji terete imovinu fonda i smanjenje prinosa. S obzirom na to da se dio transakcijskih troškova naplaćuje u fiksnom iznosu, neovisno o veličini transakcije, ovi troškovi su relativno veći za fondove s manjom neto imovinom i posljedično značajnije utječu na uspješnost manjih fondova u odnosu na fondove s većom neto imovinom.

Nadalje, trenutačna ciljana struktura ulaganja propisana Prospektom fonda Raiffeisen Balanced predviđa uravnoteženu izloženost instrumentima s fiksnim prinosom, s jedne, te dionicama, s druge strane. Takva ograničenja čine ulaganja fonda nefleksibilnim i, u uvjetima visoke koreliranosti predviđenih klasa imovine, cijenu udjela volatilnom. Osim toga, ovako definirana ograničenja fond čine neatraktivnim, jer ne omogućavaju adekvatnu prilagodbu ulaganja fonda aktualnim i očekivanim tržišnim uvjetima i zahtjevima ulagatelja. Uz to, smanjenje trenutačnih geografskih ograničenja ulaganja imovine fonda, uz veću fleksibilnost, omogućilo bi izlaganje fonda atraktivnijim tržištima. 

Informacije o novom Fondu
Strategija novog  Fonda, koji će nastati spajanjem fondova Raiffeisen Prestige i Raiffeisen Balanced, biti će primjerenija novonastalim tržišnim uvjetima te će spajanje rezultirati i adekvatnom visinom imovine pod upravljanjem što predstavlja preduvjete za postizanje investicijskog cilja Fonda. Investicijski cilj novog Fonda Raiffeisen Absolute je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova. Cilj Fonda time se razlikuje od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo uspješnosti (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj nadmašiti prinos tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos. 

Raiffeisen Absolute koristiti će više neovisnih pasivnih i aktivnih ulagačkih strategija. Pasivnim strategijama portfolio menadžer nastoji ostvariti prinos tržišta kojima se izlaže ne preuzimajući veći rizik od rizika tržišta. Aktivne strategije investiranja koristiti će se s namjerom ostvarivanja dodatnog prinosa odabirom odgovarajućih vrijednosnih papira, ili klase imovine i aktivnim trgovanjem usmjerenim na  iskorištavanje cikličnosti tržišta, pri čemu će se strategijama relativne vrijednosti nastojati eliminirati tržišni rizik i smanjiti volatilnost. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Fond će biti vođen dinamično, te će tijekom vremena uz postojeće strategije razvijati nove ovisno o tržišnim kretanjima. 

Novi Fond primjeren je ulagateljima orijentiranim pozitivnim povratima u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i povezane gubitke. Preporučeni horizont ulaganja je tri godine.

 

Opis postupka spajanja
S obzirom na značajnu promjenu strategije spajanje se tehnički provodi osnivanjem novog Fonda. Spajanjem fondova fondovi prenositelji prestaju postojati, a cjelokupna imovina, prava i obveze fondova prenositelja prelaze na Fond preuzimatelj. Popis imovine i obveza koji se prenose utvrdit će se na zadnji dan poslovanja fondova prenositelja, tj. na dan spajanja, kada će se i izvršiti prijenos imovine i obveza. Od dana spajanja, sve obveze izvršavat će se za račun Fonda preuzimatelja. Postupak spajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/2013).

Vrijednost udjela utvrditi će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, (dalje u tekstu: Zakon), preuzimanjem vrijednosti Fonda Raiffeisen Absolute koja će na dan osnivanja Fonda iznositi 100 EUR ,  što znači da bez obzira na promjenu broja udjela, umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostaje jednak kao i prije postupka spajanja. Vlasnicima udjela u fondovima koji se spajaju, udjeli će biti zamijenjeni za udjele u Fondu Raiffeisen Absolute, bez naplate izlazne i ulazne naknade. Također, tijekom spajanja navedenih fondova neće se uvažavati odredbe o minimalnoj uplati u novi Fond.

Vremenski okvir i prava ulagatelja
Spajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige u novi otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom Raiffeisen Absolute provesti će se na dan 31.12.2013. godine.

Ukoliko želite istupiti iz  fondova Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige  možete to učiniti u periodu do najkasnije 5 radnih dana prije završetka postupka spajanja i to zaključno s datumom 19.12.2013. do 14h te Vam se, odlukom Društva, neće obračunavati izlazna naknada iz spomenutih fondova.Ulagatelji fondova Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige koji udjele u novom Fondu stječu spajanjem spomenutih fondova biti će trajno oslobođeni izlazne naknade za udjele dodijeljenje tijekom spajanje fondova. 

Društvo će 5 radnih dana prije izračuna omjera zamjene obustaviti svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondovima prenositeljima. Nakon završetka postupka spajanja zaprimiti ćete Potvrdu o kupnji udjela na Vašu korespodentnu adresu o vrijednosti udjela i broju udjela u Vašem vlasništvu.

Dodatne informacije
Za revizorsko izvješće o spajanju, koje sastavlja  neovisni vanjski ovlašteni revizor Deloitte d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Prospekte i Pravila fondova, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Katarinu Skosples, Menadžera unapređenja prodaje, na telefonski broj +385 1 6003-777 ili e-mailom na: rbainvest@rbainvest.hr.