Reklasifikacija fondova Raiffeisen Cash, Raiffeisen Flexi Cash i Raiffeisen euroCash u kratkoročne obvezničke

31.07.2018

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata fondova Raiffeisen Cash, Raiffeisen Flexi Cash i Raiffeisen euroCash vezane uz promjenu naziva.

 

U cilju ispunjenja regulatornog zahtjeva usklađenja s Uredbom o novčanim fondovima (EU) 2017/1131, a budući da je Raiffeisen Invest temeljem trenutnih tržišnih uvjeta odlučio da neće upravljati novčanim fondovima, obavještavamo vas da su fondovi pod upravljanjem, koji su do sada bili klasificirani kao novčani: Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash, kao i Raiffeisen Flexi Cash, u postupku odobrenja promjene strategije ulaganja od strane regulatora.

Sukladno EU Uredbi o novčanim fondovima mijenjaju se imena fondova Raiffeisen Cash, Raiffeisen Flexi Cash i Raiffeisen euroCash na način da ne podrazumijevaju strategiju ulaganja novčanog fonda.

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata fondova Raiffeisen Cash, Raiffeisen Flexi Cash i Raiffeisen euroCash a koje se odnose na promjenu naziva fondova kako slijedi:

Raiffeisen Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom mijenja naziv u Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Raiffeisen euroCash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom mijenja naziv u Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Raiffeisen Flexi Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom mijenja naziv u Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Prema regulatoru poslan je zahtjev za odobrenjem pripajanja fonda Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički fondu Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, te zahtjevi za odobrenjem bitnih promjena Prospekata fondova Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički i Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, a radi navedenog usklađenja sa Uredbom.

Ulagateljski cilj fondova biti će ostvarivanje pozitivnog prinosa ulaganjem značajnog dijela imovine u državne obveznice, za razliku od novčanih fondova kojima je primarni cilj očuvanje vrijednosti udjela ulaganjem u pretežito kratkoročne instrumente tržišta novca.

Strategija i ciljana struktura ulaganja

Fondovi će nastojati ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući  pretežito u državne dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i depozite. Cijena udjela fondova biti će pod utjecajem fiksnog prinosa kamatonosnih instrumenata, promjene cijena dužničkih vrijednosnih papira uslijed promjene kamatnih stopa, kamatnih stopa na depozite te manjim dijelom valutne izloženosti sporednim valutama. Duracija fondova će ovisiti primarno o očekivanju pomaka kunske krivulje (za Flexi Kuna kratkoročni obveznički), odnosno eurske krivulje prinosa (za Flexi Euro kratkoročni obveznički). Modificirana duracija će biti između jedne i tri godine.

Fondovi se neće u znatnijoj mjeri izložiti kratkoročnoj financijskoj imovini, kao što je slučaj s novčanim fondovima.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje fondovi Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički i Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički namjeravaju ulagati promijeniti će se ukupan profil rizičnosti fondova iz nizak u umjeren.  Radi ulaganja u određenoj mjeri u dužničke vrijednosne papire fondovi će imati i veću volatilnost cijene udjela te sukladno tome i dulji preporučeni horizont ulaganja.

Prije konačnog odobrenja od strane regulatora a koje se ne očekuje prije listopada 2018. godine ulagateljski ciljevi i strategije upravljanja fondovima ostaju isti odnosno u skladu su sa postojećim Prospektima i Pravilima fondova.

Po dobivanju rješenja regulatora, obavijestit ćemo vas o svim statusnim i ostalim bitnim promjenama vezanim uz upravljanje ovim fondovima.

Na sljedećem linku možete pročitati dodatne informacije vezano na promjene koje donosi Uredba o novčanim fondovima, a o svim promjenama vezanim na fondove pod upravljanjem Raiffein Investa i nadalje ćemo Vas obaviještavati putem web stranice Društva.