Delegirani poslovi

 

Društvo je sljedeće poslove delegiralo na treće osobe:

► informatičke usluge; dobavljači: itSoft d.o.o.,Raiffeisenbank Austria d.d., Primera sedam d.o.o., CROZ d.o.o., Centralized Raiffeisen International Services & Payments S.R.L.
Raiffeisenbank Austria d.d. je dio informatičkih usluga dalje delegirala na sljedeće dobavljače: CROZ d.o.o. i S&T Hrvatska d.o.o.
► vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja Društva, usluge poreznog savjetovanja,  dobavljači: Raiffeisen Consulting d.o.o.
► interna revizija, marketing i upravljanje odnosom s klijentima, informacijska sigurnost i zaštita na radu, odnosi s javnošću; usluge službenika za zaštitu osobnih podataka; dobavljači: Raiffeisenbank Austria d.d. 
► pismohrana; dobavljači: Raiffeisenbank Austria d.d., Arhiv trezor d.d.
► pismeno izvješćivanje ulagatelja; dobavljači CETIS d.o.o.
► dubinska analiza klijenata temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, identifikacija klijenata temeljem FATCA i CRS regulative; dobavljač: Raiffeisenbank Austria d.d.