Delegirani poslovi

 

Društvo može iz objektivnih razloga s ciljem povećanja učinkovitosti trećim osobama delegirati poslove koje je dužno obavljati sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima. Prilikom odabira treće strane, Društvo je postupalo stručno i s posebnom pažnjom, u najboljem interesu ulagatelja i Fonda.


Društvo je slijedeće poslove koje je dužno obavljati sukladno Zakonu delegiralo na treće osobe:

- Vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja Društva, usluge poreznog savjetovanja; dobavljač: Raiffeisen Consulting d.o.o.,
- Interna revizija, trgovanje udjelima, zaprimanje i obrada upita ulagatelja usluge službenika za zaštitu osobnih podataka; slanje ex-post izvještaja; dobavljač: RBA,
- Pismohrana, vođenje poslovnih evidencija; dobavljači: RBA, Arhiv trezor d.d.,
- Pismeno izvješćivanje klijenata, objave i obavještavanje ulagatelja; dobavljači: RBA, CETIS d.o.o.,
- Dubinska analiza klijenata temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, identifikacija klijenata temeljem FATCA i CRS regulative; dobavljač: RBA.

Za poslovanje Društva nužni su i poslovi koji nisu u Zakonu definirani kao djelatnosti društva za upravljanje, a koji omogućuju obavljanje djelatnosti društva. Za obavljanje slijedećih od tih poslova Društvo koristi usluge trećih strana što Zakonom nije definirano kao delegiranje, kako slijedi:

- Informatičke usluge; dobavljači: Setcor d.o.o., RBA, Primera sedam d.o.o., CROZ d.o.o.,  Centralized Raiffeisen International Services & Payments S.R.L., Raiffeisen Informatik GmBH, HRPRO,
- Upravljanje ljudskim resursima, informacijska sigurnost i zaštita na radu, marketing i odnosi s javnošću, nabava i opći poslovi, upravljanje digitalnim proizvodima, održavanje internet stranice; dobavljač: RBA,
- Izvještaji vezano uz upravljanje rizicima; dobavljač:  R-KAG

RBA je dio informatičkih usluga dalje eksternalizirala na slijedeće dobavljače: CROZ d.o.o. i S&T Hrvatska d.o.o..
Raiffeisen Informatik GmBH je dio informatičkih usluga dalje eksternaliziralo na slijedeće dobavljače: PING Identity Corporation i Bat-groupware GmbH.