Osnovni podaci

Osnovni podaci

 

DRUŠTVO

Ime tvrtke: Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima
Sjedište: Petrinjska 59, 10000 Zagreb
OIB: 81769224349
Sud:Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080418333
Temeljni kapital: 8.000.000,00 HRK; u cijelosti uplaćen u novcu
Datum osnivanja i upisa u sudski registar: 3. siječnja 2002. godine
Osnivač i jedini vlasnik: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska 69, OIB: 53056966535
Broj odobrenja za rad: Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/02-02/22; Ur.broj: 567-02/02 od 21. veljače 2002. godine i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/10-52/4; Ur. Broj: 326-113-11-17 od 17. ožujka 2011. godine
Tvrtka i sjedište pravne osobe kod kojih se vodi račun društva i broj računa:
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb. IBAN HR7224840081100334170
 

Djelatnost i cilj

 

Djelatnost Društva

Djelatnosti za koje društvo ima izdano odobrenje za rad:
• Osnivanje UCITS fondova
• Upravljanje UCITS fondovima
 

Cilj društva
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Depozitna banka i revizor

 

Depozitna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Temeljni kapital u iznosu od 3.621.432.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.
Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.

Depozitar je delegirao poslove pohrane inozemnih financijskih instrumenata, temeljem potpisanih ugovora na sljedeće poslovne subjekte - poddepozitare:
► Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija

Revizor: Deloitte d.o.o, Radnička cesta 80, Zagreb