Fondu Raiffeisen Flexi Kuna pripojen fond Raiffeisen Kuna

19.03.2019

Fond Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički dana 15.03.2019. pripojen je fondu Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

 

Društvo Raiffeisen Invest s danom 15.03.2019. pripojilo je fond Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički (nekadašnji fond Raiffeisen Cash) fondu Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički. Provedbom pripajanja cjelokupna imovina, prava i obveze fonda Raiffeisen Kuna preneseni su u fond Raiffeisen Flexi Kuna te je time fond Raiffeisen Kuna prestao postojati.  Imateljima udjela u fondu Raiffeisen Kuna  udjeli su zamijenjeni za udjele u fondu Raiffeisen Flexi Kuna.

Sa navedenim datumom prestala je i privremena obustava izdavanja i otkupa udjela u fondu Raiffeisen Flexi Kuna, te se zahtjevi za izdavanje i otkup udjela u navedenom fondu mogu nesmetano zadavati.

Pripajanjem fondova imovina fonda Raiffeisen Flexi Kuna porasla je sa 121 mio HRK na 243 mio HRK. Fond je umjerenog rizika te sukladno Prospektu ulaže svoju imovinu u državne obveznice Republike Hrvatske te zemalja kreditnog rejtinga višeg od RH i u depozite kod najvećih domaćih banaka.

Detaljne informacije o fondu koje uključuju ulagateljski cilj, strategiju ulaganja, informacije o troškovima i naknadama, rizike i pregled prinosa fonda dostupne su ovdje, a preporuča se svakom ulagatelju prije ulaganja upoznati se sa Prospektom i Pravilima fonda, te Ključnim informacijama za ulagatelje.