Modificirana duracija

10.07.2017

Što je modificirana duracija?

 

Modificirana duracija predstavlja kamatni rizik obveznice, a definira se kao mjera osjetljivosti cijene obveznica, obvezničkih fondova ili drugih dužničkih instrumenata na promjenu tržišnih kamatnih stopa.

Rast tržišnih kamatnih stopa uzrokuje pad cijene obveznica i obrnuto, kad tržišne kamatne stope padaju, cijene obveznica rastu. Što je duracija veća, to je veća promjena cijene obveznice uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa.