Novi fond Raiffeisen Sustainable Mix – početna ponuda

28.08.2020

U razdoblju od 07.09.2020. - 06.10.2020. traje početna ponuda fonda Raiffeisen Sustainable Mix, prvog fonda u Hrvatskoj baziranog na konceptu održivog razvoja.

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I 972-02/20-01/23, URBROJ: 326-01-40-42-20-12 odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom Raiffeisen Sustainable Mix. Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila fonda koji su uz Ključne informacije za ulagatelje dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) te Društvu.

Riječ je o mješovitom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, a koji je ujedno i treći napajajući fond u ponudi Društva. Ono što je specifično za ovaj fond je da se radi o prvom fondu u Hrvatskoj baziranom na konceptu održivog razvoja! Više o održivom razvoju pročitajte u nastavku te na sljedećem linku.

 

Detalji početne ponude i kupnje udjela

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 EUR te će fond započeti s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela koja traje u razdoblju od 07.09.2020.-06.10.2020. Fond je denominiran u valuti EUR a uplate su moguće u EUR i HRK. Minimalan ulog iznosi 65 EUR / 500 HRK.

Za vrijeme trajanja početne ponude nema ulaznih niti izlaznih naknada te nije moguće otkupiti udjele. Po završetku početne ponude sukladno Prospektu fonda izlazna naknada naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od dvije godine (2) ili kraćih. Za ulaganja duža od dvije godine (2) izlazna naknada se ne naplaćuje. Ulazna naknada neće se naplaćivati ni nakon završetka početne ponude.

Napominjemo da Društvo ima pravo sukladno Odluci Uprave Društva privremeno ukinuti izlaznu naknadu iz fondova pod upravljanjem uz objavu o istome na web stranici (trenutno je na snazi akcija „Bez izlazne naknade“ za većinu ostalih fondova pod upravljanjem).

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00  kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 21.10.2020.

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondu moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama u kojima su dostupne i detaljnije informacije o fondu.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje fonda.

 

Informacije o fondu

Raiffeisen Sustainable Mix je napajajući UCITS fond („Fond“) glavnom UCITS fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix („Glavni fond“) kojim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H („Raiffeisen KAG“), sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim i obvezničkim tržištima u dužem roku, a spremni su podnijeti umjerene do visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće umjerene do značajne gubitke.

Preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond je osam (8) godina.

Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond.

S obzirom na profil rizika Glavnog fonda fond Raiffeisen Sustainable Mix je umjereno do visoko rizičan (ocjena rizika je 4 na ljestvici od 1 do 7).

 

Informacije o Glavnom  fondu

Glavni fond je osnovan 25. kolovoza 1986. godine na neodređeno vrijeme, pod nazivom Raiffeisen Global Mix te mu je ime izmijenjeno u Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix) 30. rujna 2014 godine.

Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje umjerenog kapitalnog rasta izlažući se dioničkim i obvezničkim tržištima Sjeverne Amerike, Europe i Azije, vodeći pri tome računa o održivosti na socijalnoj, ekološkoj i etičkoj bazi.

Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija.

Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji i/ili u obveznice izdavatelja čija su sjedišta  u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji, a koji odgovaraju internoj klasifikaciji održivosti.

 

Koncept održivog razvoja – Raiffeisen KAG

Investicijski proces održivih ulaganja Raiffeisen KAG-a vrlo je strog te je primio brojne nagrade (u Austriji, Italiji, od Europskog ministarstva vanjskih poslova).

Analiza održivosti uzima u obzir više od 100 kriterija iz područja zaštite okoliša, društvenog i korporativnog upravljanja. Na primjer, prednost se daje tvrtkama koje u svojoj proizvodnji fokus stavljaju na nisku potrošnju vode, smanjenu emisiju CO2 i smanjenje otpada. Raiffeisen KAG, između ostalog,  svjesno ne ulaže u područja naoružanja,  nuklearne energiju ili poljoprivrednih sirovina. Raiffeisen KAG ima poseban tim koji analizira ESG kriterije te prilikom odabira pojedine investicije za Fond blisko surađuje s timovima portfolio managera zaduženih za obveznice i dionice. Uz ESG kriterije i  financijske kriterije, Raiffeisen KAG koristi i negativne kriterije a neki od njih su kršenje ljudskih prava, kršenje prava radnika, upotreba djece kao radne  snage, korupcija, lažiranje financijskih izvještaja, proizvodnja i trgovina nuklearnim oružjem itd. Više informacija pročitajte ovdje te na web stranici Raiffeisen KAG-a www.rcm.at, na sljedećem linku.