Upravljačka naknada

06.07.2017

Što je upravljačka naknada?

 

Naknada za upravljanje isplaćuje se jednom mjesečno, a izračunava se svakodnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Fonda. Upravljanje rizikom (Risk management) Proces aktivnosti i pristup menedžmenta usmjeren na očuvanje imovine i dohodovne moći poduzeća i sprečavanje rizika gubitka, posebice slučajnih i nepredviđenih. Rizik se može smanjiti tako da se poduzmu preventivne akcije i povećaju mjere opreza, da se izdvoje fondovi za plaćanje gubitaka ili da se rizik prebaci na nekog drugog kao što su osiguravajuća društva. Instrument je anticipativnog kriznog menedžmenta, kojim se teži povećanju sigurnosti. Uobičajeno se taj cilj ostvaruje pomoću analize rizika, mjera za povećanje sigurnosti i nadzora nad rizicima.