Raiffeisen Dynamic

Raiffeisen Dynamic

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz visok potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti značajne fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen Dynamic

Vrsta fonda posebni
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 30. prosinac 2011.
   
  Podaci vrijede za 20.11.2020.
Vrijednost udjela 111,1669 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 eur / 500,00 kn
Min. sljedeće ulaganje 65,00 eur / 500,00 kn
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 kn
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 31.12.2020.
bez izlazne
naknade
<1 godina: 3,00%
<2 godine: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada društvu Max. 2% godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,20% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 5 jer strategija upravljanja imovinom fonda odgovara visokoj volatilnosti fonda.
Tekući troškovi (TER): 2,40%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIURBPE3
Bloomberg oznaka: RPPEQTY CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih dioničkih fondova. Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos. Fond može ulagati u sve klase imovine dozvoljene Zakonom s ciljem da ostvari pozitivan prinos i smanji volatilnost. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   -4,40 % -3,30 % -0,71 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2019 2018 2017 2016 2015
   2,54 % -9,13 % 2,65 % 6,85 % -5,37 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.10.2020.
   Ukupno TOP 10: 86,32%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.10.2020.

   Sektorska izloženost*

   30.10.2020.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • sve vrste vrijednosnih papira
   • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države
   • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
   • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
   • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
   • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Dynamic.

   RIZIK UTJECAJ
   RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA VRLO VISOK
   KAMATNI RIZIK VISOK
   VALUTNI RIZIK VISOK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI VISOK
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK
   RIZIK HARMONIC RETURN STRATEGIJE VISOK

   S obzirom na strategiju upravljanja i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen Dynamic je visoko rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Benchmark je skup podataka (usporediva veličina-mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks, ali može se koristiti i kamata na oročenje, prinos drugog fonda i slično.