Održivi razvoj

Održivi razvoj

Saznajte više

O održivom razvoju

 

Posljednjih godina pojam održivog (engl. „Sustainable“) razvoja postao je jedan od ključnih elemenata u oblikovanju i provođenju razvojnih politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. 
Održivi razvoj ne obuhvaća samo ekološku odnosno okolišnu komponentu (engl. “Environment”), već konceptu dodaje socijalnu (engl. “Social”) i upravljačku (engl. “Government”) sastavnicu koje se međusobno objedinjuju i osnažuju (engl. “ESG”). ESG postaju 3 aspekta ključna za mjerenje održivosti kompanije kroz analizu pristupa prema zaštiti okoliša, CO2 zagađenju, odnosu prema zaposlenicima, ponašanju prema klijentima, kupcima i dobavljačima, korporativnoj kulturi i upravljanju.
Neki od ciljeva održivog razvoja su: smanjenje emisije CO2, smanjenje potrošnje vode i energije, recikliranje i ponovna uporaba, zdravlje i sigurnost, obuka i obrazovanje, sigurnost proizvoda, kvaliteta i odgovornost, neovisni odbor direktora, sudjelovanje dioničara i sustav naknade.
ESG nisu lako mjerljivi aspekti ali mogu imati znatan financijski učinak na povrate od ulaganja i postaju sve važniji za ulagače. Uloga financijskog sektora je značajna jer izravno utječe na usmjeravanje kapitala u održive projekte.

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju

 

Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan sa ulaganjima koji, ako do  njega  dođe,  može  uzrokovati  stvaran  ili potencijalno  materijalno  negativan  učinak  na vrijednost ulaganja.

Najznačajniji  rizici  održivosti  odnose  se  na  okolišne  i  reputacijske  rizike  izdavatelja i/ili  drugih ugovornih strana koji mogu dovesti  do  primjerice  bojkota  tvrtki  koji  krše zakone o radu ili regulatornih kazni.

Društvo je u procesu upravljanja rizicima fonda integriralo rizik održivosti kao zasebnu kategorija rizika, te ga razmatra i mjeri neovisno od ostalih kategorija rizika.

Pri donošenju odluka o ulaganju, rizici održivosti se uzimaju u obzir tijekom procjene prinosa i rizika pojedinog ulaganja.

Rizike održivosti na razini izdavatelja Društvo procjenjuje i prati na temelju podataka vanjskih dobavljača, odnosno javno dostupnih podataka, pri čemu procjena rizika održivosti izdavatelja uzima u obzir odgovarajući sektor  poslovanja izdavatelja.

Ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire ne smiju se vršiti kod izdavatelja koji generiraju značajan prihod od proizvodnje, rudarenja, prerade ili korištenja ugljena i drugih povezanih usluga, ili u tvrtkama koje proizvodi značajne komponente koje se odnose na područje "kontroverznog" oružja (npr. kazetnog streljiva, kemijskog oružje, mine).

U slučaju napajajućih fondova  rizici održivosti uzimaju se u obzir i integriraju u postupak donošenja odluka o ulaganju  na razini glavnog fonda. Ukoliko se procjeni, s gledišta održivosti, da pojedina investicija ne zadovoljava rizike održivost glavnog fonda, takva investicija bit će isključena kao potencijalno ulaganje. Rizik održivosti glavnog fonda procjenjuje se i promatra od strane društva za upravljanje glavnim fondom na osnovi podataka treće strane. Tijekom procesa procjene rizika održivosti, koristi se procjena održivosti (kroz sustav bodovanja), uzimajući u obzir gospodarski sektor u kojemu pojedina kompanija posluje.

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

 

Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na razini Društva / Entity Level Principal Adverse Impact Policy

Društvo ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti (eng. Principal Adverse Impact).

Društvo je poslovnu odluku u skladu s člankom 4, stavkom 1 Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFRD Uredbe) donijelo uzevši u obzir:

• veličinu Društva s obzirom na broj zaposlenih,
• organizacijsku strukturu Društva,
• internu politiku ulaganja vlastitih sredstava Društva,
• postojeće strategije,  investicijske ciljeve i vrste UCITS fondova pod upravljanjem,
• veličinu NAV-a u fondovima.

U okvirima trenutno uspostavljenog investicijskog procesa, postojećih strategija i investicijskih ciljeva fondova te korištenih financijskih instrumenata, Društvo ne provodi politike sudjelovanja niti mjere za uklanjanje ili smanjenje štetnih učinaka. Provođenje prava glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja, suradnja s upravljačkim tijelima kompanija, uspostavljanje ciljeva te definiranje eskalacijskih mjera ako se ti ciljevi ne ostvare i sl. nisu primjenjivi s obzirom na financijske instrumente u koje fondovi pod upravljanjem Društva pretežito ulažu.

Strategije upravljanja fondovima Društvo primarno provodi ulaganjem u dužničke vrijednosne papire državnih izdavatelja (Republike Hrvatske, drugih članica EU i SAD), te izlaganja dioničkim tržištima kroz kupnju diversificiranih dioničkih indeksa – bilo ulaganjem u ETF-ove ili otvaranjem pozicija u izvedenicama kojima je temeljna imovina diversificirani dionički indeks. Sukladno prospektima fonda, ulaganje u pojedinačne dionice moguće je, ali predstavlja marginalni dio ulaganja pojedinih fondova, te se odnosi na strane izdavatelje velike tržišne kapitalizacije. Zbog toga  Društvo koristi iznimku glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja. Sukladno prospektima fondova, ulaganje u pojedinačne obveznice korporativnih izdavatelja nije dozvoljeno.

Ne temelju procjene svojih proizvoda, Društvo je utvrdilo da većina fondova pod upravljanjem spada u kategoriju tzv. „mainstream“ proizvoda.

U smislu SFRD Uredbe „mainstream“ fondom se smatra svaki fond koji ne promovira okolišne i socijalne karakteristike, niti mu je cilj ulagati u održiva ulaganja.

Bez obzira na trenutnu poslovnu odluku Društva o izboru opcije da ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganju na održivost prema članku 4, stavku 1 SFRD Uredbe, Društvo aktivno prati razvoj regulative u području održivog ulaganja te najbolje prakse implementacije u financijskoj industriji.

Društvo zadržava pravo izmjene odluke u budućnosti.