Održivi razvoj

Održivi razvoj

Saznajte više

O održivom razvoju

 

Posljednjih godina pojam održivog (engl. „Sustainable“) razvoja postao je jedan od ključnih elemenata u oblikovanju i provođenju razvojnih politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. 
Održivi razvoj ne obuhvaća samo ekološku odnosno okolišnu komponentu (engl. “Environment”), već konceptu dodaje socijalnu (engl. “Social”) i upravljačku (engl. “Government”) sastavnicu koje se međusobno objedinjuju i osnažuju (engl. “ESG”). ESG postaju 3 aspekta ključna za mjerenje održivosti kompanije kroz analizu pristupa prema zaštiti okoliša, CO2 zagađenju, odnosu prema zaposlenicima, ponašanju prema klijentima, kupcima i dobavljačima, korporativnoj kulturi i upravljanju.
Neki od ciljeva održivog razvoja su: smanjenje emisije CO2, smanjenje potrošnje vode i energije, recikliranje i ponovna uporaba, zdravlje i sigurnost, obuka i obrazovanje, sigurnost proizvoda, kvaliteta i odgovornost, neovisni odbor direktora, sudjelovanje dioničara i sustav naknade.
ESG nisu lako mjerljivi aspekti ali mogu imati znatan financijski učinak na povrate od ulaganja i postaju sve važniji za ulagače. Uloga financijskog sektora je značajna jer izravno utječe na usmjeravanje kapitala u održive projekte.

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka

 

Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan s ulaganjima koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja.

Rizici održivosti u određenoj mjeri mogu biti prisutni kod svih vrsta instrumenata dozvoljenih za ulaganje Fonda. Najznačajniji rizici održivosti odnose se na  okolišne i reputacijske rizike korporativnih izdavatelja i/ili  drugih ugovornih strana koji mogu dovesti do primjerice bojkota tvrtki koji krše zakone o radu ili regulatornih kazni.

S obzirom na investicijske strategije i dozvoljena ulaganja fondova te korištene financijske instrumente Društvo procjenjuje da rizik održivost nije materijalno značajan da bi se razmatrao kao zasebna kategorija rizika. Rizik održivosti integriran je u već postojeću klasifikaciju rizika, prvenstveno tržišni i kreditni rizik izdavatelja, te Društvo nije mijenjalo Strategije i politike upravljanja rizicima s obzirom na rizik održivosti.

U slučaju napajajućih fondova  rizici održivosti uzimaju se u obzir i integriraju u postupak donošenja odluka o ulaganju  na razini glavnog fonda.

Bez razmatranja štetnog učinka na održivost

 

Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na razini Društva / Entity Level Principal Adverse Impact Policy
Društvo ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti (eng. Principal Adverse Impact).
Društvo je poslovnu odluku u skladu s člankom 4, stavkom 1 Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredbe) donijelo uzevši u obzir: 
• veličinu Društva s obzirom na broj zaposlenih, 
• organizacijsku strukturu Društva, 
• internu politiku ulaganja vlastitih sredstava Društva,
• postojeće strategije,  investicijske ciljeve i vrste UCITS fondova pod upravljanjem, 
• veličinu NAV-a u fondovima. 

Društvo procjenjuje da troškovi uspostave formalnih i obvezujućih politika u skladu s člankom 4 SFRD Uredbe, kao i mjerenja učinaka takvih politika na održivost ne bi bili proporcionalni veličini i organizacijskoj strukturi Društva.
Nadalje, u okvirima trenutno uspostavljenog investicijskog procesa, postojećih strategija i investicijskih ciljeva fondova te korištenih financijskih instrumenata, Društvo ne provodi politike sudjelovanja niti mjere za uklanjanje ili smanjenje štetnih učinaka. Provođenje prava glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja, suradnja s upravljačkim tijelima kompanija, uspostavljanje ciljeva te definiranje eskalacijskih mjera ako se ti ciljevi ne ostvare i sl. nisu primjenjivi s obzirom na financijske instrumente u koje fondovi pod upravljanjem Društva pretežito ulažu. Strategije upravljanja fondovima Društvo primarno provodi ulaganjem u dužničke vrijednosne papire državnih izdavatelja (Republike Hrvatske, drugih članica EU i SAD), te izlaganja dioničkim tržišima kroz kupnju diverzificiranih dioničkih indeksa – bilo ulaganjem u ETF-ove ili otvaranjem pozicija u izvedenicama kojima je temeljna imovina diverzificirani dionički indeks. Sukadno prospektima fonda, ulaganje u pojedinačne dionice moguće je, ali predstavlja mariginalni dio ulaganja pojedinih fondova, te se odnosi na strane izdavatelje velike tržišne kapitalizacije. Zbog toga  Društvo koristi iznimku glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja. Sukladno prospektima fondova, ulaganje u pojedinačne obveznice korporativnih izdavatelja nije dozvoljeno.
Ne temelju procjene svojih proizvoda, Društvo je utvrdilo da većina fondova pod upravljanjem spada u kategoriju tzv. „mainstream“ proizvoda, a da se fond Raiffeisen Sustainable Mix, koji posluje kao napajajući fond u okviru UCITS master-feeder stukture, može karakterizirati kao proizvod koji promovira okolišne i socijalne karakteristike. Pri tome je i glavni fond, od strane društva za upravljanje glavnim fondom, također kategoriziran kao proizvod koji promovira okolišne i socijalne karakteristike. Društvo za upravljanje glavnim fondom Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft u skladu s člankom 4, stavkom 1 Uredbe donijelo je poslavnu odluku da razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.
U smislu SFDR Uredbe „mainstream“ fondom se smatra svaki fond koji ne promovira okolišne i socijalne karakteristike, niti mu je cilj ulagati u održiva ulaganja.
Bez obzira na trenutnu poslovnu odluku Društva o izboru opcije da ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganju na održivost prema članku 4, stavku 1 SFDR Uredbe, Društvo aktivno prati razvoj regulative u području održivog ulaganja te najbolje prakse implementacije u financijskoj industriji. 
Društvo zadržava pravo izmjene odluke u budućnosti.