Održivi razvoj

Održivi razvoj

Saznajte više

Bez razmatranja štetnog učinka na održivost

 

Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na razini Društva / Entity Level Principal Adverse Impact Policy
Društvo ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti (eng. Principal Adverse Impact).
Društvo je poslovnu odluku u skladu s člankom 4, stavkom 1 Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredbe) donijelo uzevši u obzir: 
• veličinu Društva s obzirom na broj zaposlenih, 
• organizacijsku strukturu Društva, 
• internu politiku ulaganja vlastitih sredstava Društva,
• postojeće strategije,  investicijske ciljeve i vrste UCITS fondova pod upravljanjem, 
• veličinu NAV-a u fondovima. 

Društvo procjenjuje da troškovi uspostave formalnih i obvezujućih politika u skladu s člankom 4 SFRD Uredbe, kao i mjerenja učinaka takvih politika na održivost ne bi bili proporcionalni veličini i organizacijskoj strukturi Društva.
Nadalje, u okvirima trenutno uspostavljenog investicijskog procesa, postojećih strategija i investicijskih ciljeva fondova te korištenih financijskih instrumenata, Društvo ne provodi politike sudjelovanja niti mjere za uklanjanje ili smanjenje štetnih učinaka. Provođenje prava glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja, suradnja s upravljačkim tijelima kompanija, uspostavljanje ciljeva te definiranje eskalacijskih mjera ako se ti ciljevi ne ostvare i sl. nisu primjenjivi s obzirom na financijske instrumente u koje fondovi pod upravljanjem Društva pretežito ulažu. Strategije upravljanja fondovima Društvo primarno provodi ulaganjem u dužničke vrijednosne papire državnih izdavatelja (Republike Hrvatske, drugih članica EU i SAD), te izlaganja dioničkim tržišima kroz kupnju diverzificiranih dioničkih indeksa – bilo ulaganjem u ETF-ove ili otvaranjem pozicija u izvedenicama kojima je temeljna imovina diverzificirani dionički indeks. Sukadno prospektima fonda, ulaganje u pojedinačne dionice moguće je, ali predstavlja mariginalni dio ulaganja pojedinih fondova, te se odnosi na strane izdavatelje velike tržišne kapitalizacije. Zbog toga  Društvo koristi iznimku glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja. Sukladno prospektima fondova, ulaganje u pojedinačne obveznice korporativnih izdavatelja nije dozvoljeno.
Ne temelju procjene svojih proizvoda, Društvo je utvrdilo da većina fondova pod upravljanjem spada u kategoriju tzv. „mainstream“ proizvoda, a da se fond Raiffeisen Sustainable Mix, koji posluje kao napajajući fond u okviru UCITS master-feeder stukture, može karakterizirati kao proizvod koji promovira okolišne i socijalne karakteristike. Pri tome je i glavni fond, od strane društva za upravljanje glavnim fondom, također kategoriziran kao proizvod koji promovira okolišne i socijalne karakteristike. Društvo za upravljanje glavnim fondom Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft u skladu s člankom 4, stavkom 1 Uredbe donijelo je poslavnu odluku da razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.
U smislu SFDR Uredbe „mainstream“ fondom se smatra svaki fond koji ne promovira okolišne i socijalne karakteristike, niti mu je cilj ulagati u održiva ulaganja.
Bez obzira na trenutnu poslovnu odluku Društva o izboru opcije da ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganju na održivost prema članku 4, stavku 1 SFDR Uredbe, Društvo aktivno prati razvoj regulative u području održivog ulaganja te najbolje prakse implementacije u financijskoj industriji. 
Društvo zadržava pravo izmjene odluke u budućnosti.