Održivi razvoj

Održivi razvoj

Saznajte više

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

 

Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na razini Društva / Entity Level Principal Adverse Impact Policy

Društvo ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti (eng. Principal Adverse Impact).

Društvo je poslovnu odluku u skladu s člankom 4, stavkom 1 Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFRD Uredbe) donijelo uzevši u obzir:

• veličinu Društva s obzirom na broj zaposlenih,
• organizacijsku strukturu Društva,
• internu politiku ulaganja vlastitih sredstava Društva,
• postojeće strategije,  investicijske ciljeve i vrste UCITS fondova pod upravljanjem,
• veličinu NAV-a u fondovima.

U okvirima trenutno uspostavljenog investicijskog procesa, postojećih strategija i investicijskih ciljeva fondova te korištenih financijskih instrumenata, Društvo ne provodi politike sudjelovanja niti mjere za uklanjanje ili smanjenje štetnih učinaka. Provođenje prava glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja, suradnja s upravljačkim tijelima kompanija, uspostavljanje ciljeva te definiranje eskalacijskih mjera ako se ti ciljevi ne ostvare i sl. nisu primjenjivi s obzirom na financijske instrumente u koje fondovi pod upravljanjem Društva pretežito ulažu.

Strategije upravljanja fondovima Društvo primarno provodi ulaganjem u dužničke vrijednosne papire državnih izdavatelja (Republike Hrvatske, drugih članica EU i SAD), te izlaganja dioničkim tržištima kroz kupnju diversificiranih dioničkih indeksa – bilo ulaganjem u ETF-ove ili otvaranjem pozicija u izvedenicama kojima je temeljna imovina diversificirani dionički indeks. Sukladno prospektima fonda, ulaganje u pojedinačne dionice moguće je, ali predstavlja marginalni dio ulaganja pojedinih fondova, te se odnosi na strane izdavatelje velike tržišne kapitalizacije. Zbog toga  Društvo koristi iznimku glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja. Sukladno prospektima fondova, ulaganje u pojedinačne obveznice korporativnih izdavatelja nije dozvoljeno.

Ne temelju procjene svojih proizvoda, Društvo je utvrdilo da većina fondova pod upravljanjem spada u kategoriju tzv. „mainstream“ proizvoda.

U smislu SFRD Uredbe „mainstream“ fondom se smatra svaki fond koji ne promovira okolišne i socijalne karakteristike, niti mu je cilj ulagati u održiva ulaganja.

Bez obzira na trenutnu poslovnu odluku Društva o izboru opcije da ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganju na održivost prema članku 4, stavku 1 SFRD Uredbe, Društvo aktivno prati razvoj regulative u području održivog ulaganja te najbolje prakse implementacije u financijskoj industriji.

Društvo zadržava pravo izmjene odluke u budućnosti.