Svijet investicijskih fondova

Svijet investicijskih fondova

Saznajte više
 

Želite znati više o svijetu investicijskih fondova?
Saznajte zašto odabrati investicijske fondove i kako oplemeniti svoju štednju.

Investicijski fondovi

 • Profesionalno upravljanje

  Profesionalno upravljanje

  Investicijskim fondovima upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima. Fond menadžeri donose odluke o ulaganjima u okviru strategije fonda prema prospektu svakog investicijskog fonda.

 • Diverzifikacija

  Diverzifikacija

  Ulaganjem u fond, u odnosu na samostalno ulaganje u dionice ili obveznice, smanjujete ukupni rizik ulaganja. Kupnjom udjela u investicijskom fondu Vaša sredstva se ulažu zajedno sa sredstvima ostalih ulagatelja u sve vrste financijskih instrumenata koji su u portfelju fonda.

 • Dostupnost

  Dostupnost

  Investicijski fondovi omogućuju Vam kao ulagatelju pristup portfeljima različitih vrsta imovine (dionicama, obveznicama i dr.) kojima upravljaju profesionalci. Na taj način investirate na tržišta na kojima, obzirom na pojedinačne (manje) uloge, to možda ne bi bilo moguće.

 • Transparentnost

  Transparentnost

  Kao ulagatelju su Vam u svakom trenutku dostupne informacije o kretanju cijena udjela i strukturi portfelja fonda.

 • Likvidnost

  Likvidnost

  U bilo kojem trenutku možete zatražiti otkup svojih udjela, prema cijeni udjela koja se dnevno računa i objavljuje.

Vrste investicijskih fondova

 • Novčani fondovi

  Novčani fondovi

  Novčani fondovi investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine jest polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštiti ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.

  Sukladno Uredbi (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima niti jedan fond pod upravljanjem Raiffeisen Investa ne može se svrstati u kategoriju novčanih fondova kako je propisuje navedena Uredba.

 • Obveznički fondovi

  Obveznički fondovi

  Obveznički fondovi ulažu u dužničke vrijednosne papire, odnosno obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela (rizičnost). Takvi fondovi imaju za cilj stabilan rast vrijednosti udjela kroz investiranje u državne i korporativne obveznice koje donose fiksnu kamatu.

 • Dionički fondovi

  Dionički fondovi

  Dionički fondovi primarno investiraju u dionice s ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Iako se dionički fondovi smatraju rizičnijima od obvezničkih ili novčanih fondova, povijesno gledajući, dionički fondovi ostvarili su na dugi rok najveće stope prinosa, veće od svih drugih vrsta vrijednosnih papira. Bez veće rizičnosti,  odnosno većih promjena vrijednosti udjela, nije moguće ostvariti veće prinose.

 • Mješoviti fondovi

  Mješoviti fondovi

  Mješoviti fondovi predstavljaju po svojoj strukturi i karakteristikama različite kombinacije obvezničkih i dioničkih fondova, kako bi u određenoj mjeri iskoristili mogućnost ostvarenja viših prinosa ulaganjima u dionice, ali istodobno iskoristili i stabilnost ulaganja u obveznice.

 • Posebni fondovi

  Posebni fondovi

  Posebni fondovi ulažu u različite klase imovine prema unaprijed definiranim pravilima. Strategije upravljanja najčešće su usmjerene na očuvanje vrijednosti inicijalnog ulaganja uz ostvarenje prihvatljivih atraktivnih  prinosa.

 • Napajajući fondovi

  Napajajući fondovi

  Napajajući UCITS fondovi (feeder) jesu UCITS fondovi koji najmanje 85% svoje imovine ulažu u udjele glavnog (master) UCITS fonda, te u skladu s tim imaju isti ulagateljski cilj i strategiju kao i glavni fond. Ulagateljski cilj napajajućeg fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa glavnog fonda. Glavni fond može biti dionički, obveznički, mješoviti te je tako i napajajući fond dionički, obveznički, mješoviti, ovisno o vrsti glavnog fonda.

 • Fondovi s dospijećem

  Fondovi s dospijećem

  Fondovi s dospijećem, odnosno tzv. Target Date fondovi, kao što im i sam naziv govori imaju određeni datum dospijeća, odnosno osnivaju se na točno određeni rok. Iako su na domaćem tržištu relativno novi, u svijetu su prisutni već dvadeset godina a predstavljaju jedno investicijsko rješenje koje odgovara različitim ulagateljima – onima s većom sklonošću riziku kao i onima s većom averzijom prema riziku. Naime, strategija fonda se mijenja na način da se prema dospijeću fonda ulaganja u rizičnije klase imovine postupno zamjenjuju ulaganjem u konzervativnije financijske instrumente s ciljem očuvanja prikupljenjih sredstava i zarađenog kapitala. Sredstva su ulagateljima dostupna u svakom trenutku, i prije dospijeća fonda.

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada i nadzor investicijskih fondova.

Kada se odlučite na ulaganje u investicijske fondove, informirajte se o strukturi i strategiji ulaganja fonda, povijesnim prinosima, rizicima, troškovima i pravima ulagatelja te svim ostalim potrebnim informacijama koje su dostupne u dokumentima fonda (Prospekt i Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Mjesečni izvještaj, Sažetak prava ulagatelja te financijski izvještaji fondova koji su dostupni na ovoj internetskoj stranici pod naslovom „Dokumentacija“).

Želim ulagati

Poslovni subjekti

RBA INFO telefon

Fizičke osobe

RBA INFO telefon