Raiffeisen Sustainable Equities

Raiffeisen Sustainable Equities

Saznajte više
 

Raiffeisen Sustainable Equities  ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je dionički UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“).

Fond je dana 15.12.2021.promijenio glavni fond iz Raiffeisen Global Equities u Raiffeisen Sustainable Equities a time i strukturu portfelja.

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima uz uvjet zadovoljenja načela održivosti. Ulagatelji su spremni uložiti sredstva na duži rok, a istovremeno su spremni preuzeti visoki rizik.

Fond Raiffeisen Sustainable Equities baziran je na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja uz financijske aspekte, uzimaju u obzir tri najvažnija kriterija – zaštita okoliša, utjecaj na društvo i socijalni aspekti te korporativno upravljanje. Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod, uzimaju se u obzir glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Navedeno provodi R-KAG, društvo koje upravlja Glavnim fondom koji čini minimalno 85% imovine portfelja Fonda, a u skladu sa svojim politikama održivosti koje su dostupne su na https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/dionicki-fondovi/sustainable-equities/dokumentacija-glavnog-fonda.

Raiffeisen Sustainable Equities

Vrsta fonda dionički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 21. veljača 2018.
   
  Podaci vrijede za 30.09.2022.
Vrijednost udjela 110,3445 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 100,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada u Fond Ne naplaćuje se
Ulazna naknada u Glavni fond Ne naplaćuje se
Izlazna naknada iz Fonda <1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se
Izlazna naknada iz Glavnog fonda Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Fondom Max. 1,50% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada za upravljanje Glavnim fondom Max 0,25% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje 
Naknada Depozitnoj banci Fonda Max. 0,20% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Glavnog fonda Max 0,13% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Glavni fond pretežno ulaže na dioničkom tržištu i njegova povijesna volatilnost je visoka. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva.
Tekući troškovi (TER): 2,56%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
SFDR uredba Članak 8.
ISIN: HRRBAIUGEQU4
Bloomberg oznaka: RAIGLEQ CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinos ulaganjima čiji su izdavatelji, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija čime se promiču okolišna i socijalna obilježja sukladno članku 8. Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba) .

   Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda.

   Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85% imovine Fonda mora biti uloženo u udjele Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cijene udjela i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj mjeri podudarati i biti gotovo jednaki.

   Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu Glavnom fondu, već Fond smije do 15% neto imovine uložiti u likvidna sredstva, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Fonda.

   Informacije o Glavnom fondu

   Investicijski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visoki rizik vodeći pri tome računa o održivosti.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi. Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom  fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond isključivo ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija.

   Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering usjeva, kao ni u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca. Glavni fond može ulagati u depozite po viđenju i oročene depozite do 12 mjeseci do 25% svoje neto imovine. Glavni fond može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine.

   Dokumente Glavnog fonda u kojima su dostupne informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije dostupni su na sljedećem linku: https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/posebni-fondovi/sustainable-equities/dokumentacija-glavnog-fonda

   Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Povijesni podaci koji se odnose ne razdoblja prije provođenja bitne promjene Prospekta fonda zbog promjene Glavnog fonda 15.12.2021, ostvareni su u okolnostima koja više ne vrijede.
   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -21,45 % -15,13 % 2,16 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2021 2020 2019 2018
   21,77 % 2,64 % 22,34 % -8,13 %

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

 • Izloženost
  • Izloženost

 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca. Glavni fond može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine. U određenim razdobljima u Glavnom fondu udio vrijednosnih papira može biti malen, a udio novčanih sredstava i depozita velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Sustainable Equities.

   Prednosti Rizici

   • investicijski proces je utemeljen na načelu održivosti i korporativne odgovornosti

   • ulaganje u izdavatelje, održive s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na duži rok

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR i HRK

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene na dioničkim tržištima mogu utjecati na vrijednost portrfelja Fonda. Tržišta dionica ponekad mogu naglo pasti ili porasti.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je visoko rizičan.

   Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše 15% svoje neto imovine.

 • Benchmark
  • Benchmark

   * Graf možete pomicati lijevo-desno

   * The graph can be scrolled left-right

   Povijesni podaci koji se odnose ne razdoblja prije provođenja bitne promjene Prospekta fonda zbog promjene Glavnog fonda 15.12.2021, ostvareni su u okolnostima koja više ne vrijede.

   Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Nachhaltigkeit-Aktien (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.). Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

   Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, osim na ovoj stranici, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.