Raiffeisen EUR 2025 Bond

Raiffeisen EUR 2025 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 3 godine i traže ostvarivanje prinosa u eurima (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 03. studenog 2025. godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

U period od minimalno jednog (1) tjedna u 2023. godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka početne ponude ukinut će se ulazna i izlazna naknada te će biti moguća kupnja novih udjela ili otkup postojećih.

Raiffeisen EUR 2025 Bond

Vrsta fonda obveznički / fond s dospijećem 2025
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 02.11.2022.
Datum dospijeća 03.11.2025.
Minimalno početno ulaganje 100,00 EUR
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 EUR
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 23.05.2024.
Vrijednost udjela 103,1187 EUR
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje
Trenutno iznosi 0,70% godišnje

Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUE25B0
Bloomberg oznaka: RAIFE25 CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 6% (ciljana cijena 106 EUR; prosječni godišnji prinos 1,96%) u razdoblju od tri (3) godine, izlaganjem obvezničkom tržištu. Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   0,60 % 2,65 % 1,99 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2023 2022
   2,49 % 0,01 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.04.2024.
   Ukupno TOP 10: 94,56%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.04.2024.

   Sektorska izloženost*

   30.04.2024.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   •  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU
   •  depozite kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije.

   Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio imovine uložene u instrumente tržišta novca i depozite bit će manji od 49% neto imovine  Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

   Strategija upravljanja je aktivna.

   Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 6 % u tri (3) godine izražen na godišnjoj razini.

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   • obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije

   •  Ukupno ulaganje u financijske instrumente koji su izdani ili za koje jamče pojedine države, za koje je Fond dobio odobrenje Hanfe, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda do maksimalno 100% neto vrijednosti imovine Fonda.

   • Fond  može biti izložen kreditnom riziku države Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije

   • depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)

   • očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen EUR 2025 Bond.

   Prednosti Rizici

   • Investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u periodu od 3 godine

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodno za ulaganje na srednji rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Pretežita izloženost državnim obveznicama

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • Valuta uplate i isplate je EUR

   • Transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen EUR 2025 Bond je umjereno rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Informacija o povijesnom prinosu Fonda i referentne vrijednosti dostupne su na sljedećoj poveznici.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o