Raiffeisen Money Market

Raiffeisen Money Market

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti ulaganja i ostvarivanje prinosa zaradom od porasta cijena ulaganjem u instrumente tržišta novca te kamata na depozite i druga dozvoljena ulaganja, a istovremeno su spremni preuzeti nizak rizik. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke tj. moraju moći prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja.

Raiffeisen Money Market

Vrsta fonda standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 02. srpnja 2024.
Minimalno početno ulaganje 65,00 EUR
Minimalno svako sljedeće ulaganje 65,00 EUR

Minimalni ulog investicijskim planom*

*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga

15,00 EUR
Ulazna naknada Nema
Izlazna naknada Nema
  Podaci vrijede za 12.07.2024.
Vrijednost udjela 100,0733 EUR
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Društvu

Max. 0,90% ukupne imovine Fonda godišnje, trenutno 0,60%

Naknada Depozitnoj banci

Max. 0,06% ukupne imovine Fonda godišnje trenutno 0,06%

 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

ISIN: HRRBAIURMNM8
Bloomberg oznaka: RAIFFMM CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca.

 • Cijene i prinosi
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   Ne postoje podaci.
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   Ne postoje podaci.
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   • Instrumente tržišta novca državnih izdavatelja RH, EU
   • Depozite banaka u EU

   Fond nastoji ostvariti investicijski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulaganjem u prihvatljivu imovinu definiranom Uredbom o novčanim fondovima i ovim Prospektom.  U svrhu nastojanja ostvarivanja investicijskog cilja, imovina Fonda će se dominantno sastojati od instrumenata tržišta novca, uključujući financijske instrumente koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički, Europska unija, Europska središnja banka, Europska investicijska banka, Europski stabilizacijski mehanizam ili Europski fond za financijsku stabilnost ili neka druga relevantna međunarodna financijska institucija ili organizacija kojoj pripada jedna ili više država članica, i depozita.  

   Strategija upravljanja je aktivna, bez korištenja usporedne vrijednosti (benchmarka).

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   • Fondu je dopušteno ulaganje bez ograničenja u instrumente tržišta novca koje izdaje ili za koje jamči Europska unija, središnje tijelo ili središnja banka države članice, Europska središnja banka, Europska investicijska banka, Europski stabilizacijski mehanizam ili Europski fond za financijsku stabilnost, pri čemu 5% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u instrumente tržišta novca koje izdaje isto tijelo.

   • Fondu je dopušteno ulaganje bez ograničenja u depozite kod kreditnih institucija pod uvjetom da su ispunjeni ovi uvjeti: (i) depozit su povratni na zahtjev ili se mogu opozvati u svakom trenutku (ii) dospijevaju za najviše 12 mjeseci i (iii) kreditna institucija u koju se polaže depozit ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU.

   • Fondu je dopušteno ulaganje do 15% svoje imovine u depozite kod iste kreditne institucije, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima.

   • Najmanje 7,5% imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva dnevno ili novca koji se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana. Fond ne smiju steći nikakvu imovinu osim imovine koja dospijeva dnevno ako bi time uložio manje od 7,5% svojeg portfelja u imovinu koja dospijeva dnevno.

   • Najmanje 15% imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva tjedno ili novac koji se može povući uz otkazni rok od pet (5) radnih dana. Fond ne smije steći nikakvu imovinu osim imovine koja dospijeva tjedno ako bi time uložio manje od 15% svojeg portfelja u imovinu koja dospijeva tjedno. U imovinu koja dospijeva tjedno mogu se uključiti i instrumenti tržišta novca ili udjeli ili dionice drugih novčanih fondova u visini do 7,5% njegove imovine, pod uvjetom da se mogu isplatiti i namiriti u roku od pet (5) radnih dana.

   • Fond može koristiti financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine Fonda. Načini korištenja izvedenica opisani su u dijelovima prospekta "Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem" i "Utjecaj ulaganja u financijske izvedenice na profil rizičnosti Fonda".

   Na cijenu udjela Fonda najznačajnije će utjecati:

   • fiksni prinos kamatonosnih instrumenata,

   • promjene cijena instrumenata tržišta novca,

   • kamatne stope na depozite.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Money Market.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca. Visoka likvidnost, brza isplata

   • pogodni za ulaganje na kraći i srednji rok

   • niska volatilnost cijene udjela

   • izloženost  instrumentima tržišta novca i depozitima

   • široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • transparentnost 

   • Fond je standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću

   • Fond nije osigurano ulaganje i ulaganje u Fond se razlikuje od ulaganja u depozite uz rizik da glavnica uložena u Fond može fluktuirati.  Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond

   • Fond se ne oslanja na vanjsku potporu kojom se jamči likvidnost Fonda ili stabiliziranje NAV-a po udjelu

   • promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda

   • promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda

   • detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati, fond Raiffeisen Money Market je nisko rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark).

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima Fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o