Raiffeisen USD 2026 Bond

Raiffeisen USD 2026 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2026.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Raiffeisen USD 2026 Bond

Vrsta fonda fondovi s dospijećem
Valuta fonda USD
Datum osnivanja 02.11.2021.
Datum dospijeća 01.10.2026.
Minimalno početno ulaganje 100,00 USD
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 USD
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje

Naknada Depozitnoj banci Max. 0,075% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.
Tekući troškovi (TER): 0,75%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUD26B0
Bloomberg oznaka:  
 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Ukupno TOP 10: %
    
  • Geografska izloženost

   Sektorska izloženost*

   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   •  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
   •  depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

   Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

   Strategija upravljanja je aktivna.

   Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   •  obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države .
   •  ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja:  Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
   •  Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
   •  depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
   •  financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   •  očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2026 Bond.

   RIZIK UTJECAJ
   KAMATNI RIZIK UMJEREN
   VALUTNI RIZIK UMJEREN
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

    

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

   Fond je osnovan 30.10.2021., a datum dospijeća fonda je 01.10.2026.