Raiffeisen USD 2026 Bond

Raiffeisen USD 2026 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2026.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Raiffeisen USD 2026 Bond

Vrsta fonda obveznički /fond s dospijećem 2026
Valuta fonda USD
Datum osnivanja 02.11.2021.
Datum dospijeća 01.10.2026.
Minimalno početno ulaganje 100,00 USD
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 USD
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 23.05.2024.
Vrijednost udjela 92,7086 USD
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje
Trenutno iznosi 0,55% godišnje

Naknada Depozitnoj banci Max. 0,075% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUD26B0
Bloomberg oznaka: RAI2026 CZ
 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -0,58 % 1,01 % -2,91 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.04.2024.
   Ukupno TOP 10: 99,07%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.04.2024.

   Sektorska izloženost*

   30.04.2024.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   •  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
   •  depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

   Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

   Strategija upravljanja je aktivna.

   Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 2% u pet (5) godina izražen na godišnjoj razini.

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   •  obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države .
   •  ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja:  Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
   •  Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
   •  depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
   •  financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   •  očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2026 Bond.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 2% u periodu od 5 godina

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na srednji rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • pretežita izloženost državnim obveznicama

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je USD

   • transparentnost

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Informacija o povijesnom prinosu Fonda i referentne vrijednosti dostupne su na sljedećoj poveznici.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o