Raiffeisen Wealth

Raiffeisen Wealth

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju mogućnost ulaganja minimalnog početnog uloga te koji očekuju pozitivne povrate u srednjem roku kroz izloženost različitim vrstama imovine (pretežno u obvezničke financijske instrumente) i primjenu različitih investicijskih strategija, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen Wealth

Vrsta fonda posebni
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 17.ožujka 2021.
   
  Podaci vrijede za 29.11.2022.
Vrijednost udjela 93,9985 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 1.000.000,00 HRK / 130.000,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje Bez minimuma
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,25 % ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,15% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 3 jer je povijesna volatilnost vrste imovine u koju fond namjerava ulagati umjerena.

Tekući troškovi (TER): 2,00%
Troškovi vezani na poslovanje (naknada za uspješnost): 10,00%
Najviše 10% prinosa ostvarenog iznad prethodno postignute najviše vrijednosti udjela.
ISIN: HRRBAIUWLTH7
Bloomberg oznaka: RBAI-U-WLTH
 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja pozitivnog prinosa ulaganja u srednjem roku pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u dionička tržišta ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te kroz prikupljanje prihoda od kamata i dividende na financijske instrumente.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -5,78 % -5,47 % -3,56 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   31.10.2022.
   Ukupno TOP 10: 73,06%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   31.10.2022.

   Sektorska izloženost*

   31.10.2022.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Strategija i ciljana struktura ulaganja:

   Strategija upravljanja Fondom je aktivna i Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. U svrhu ostvarivanja ulagateljskog cilja primjenjivat će se strateški i taktički proces alokacije te diskrecijske i sistematične investicijske strategije kojima se mijenja izloženost pojedinoj klasi imovine ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala.

   Iako ciljana struktura portfelja nije unaprijed zadana, strateška alokacija imovine Fonda bit će oko 60% prema obvezničkim tržištima, oko 20% prema dioničkim tržištima te do 20% prema drugim dozvoljenim klasama imovine. Od navedene alokacije Fond će odstupati koristeći alate taktičke alokacije, a ovisno o očekivanjima vezanim za stanje i kretanje ekonomskog ciklusa. Kada će alati taktičke alokacije ukazivati na veći potencijal rasta i/ili podcijenjenost dioničkih tržišta Fond će povećavati izloženost dioničkim tržištima. U slučajevima kada će alati taktičke alokacije ukazivati na povećanu neizvjesnost i/ili precijenjenost dioničkih tržišta, Fond će imati manju izloženost dioničkim tržištima od gore navedene.

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Wealth.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: ostvarivanje prinosa u euru pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire te manjim dijelom u dionička tržišta

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na srednji rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR i HRK

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene na dioničkim tržištima mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Tržišta dionica ponekad mogu naglo pasti ili porasti.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Wealth je umjereno rizičan.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o