Raiffeisen Wealth

Raiffeisen Wealth

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju mogućnost ulaganja minimalnog početnog uloga te koji očekuju pozitivne povrate u srednjem roku kroz izloženost različitim vrstama imovine (pretežno u obvezničke financijske instrumente) i primjenu različitih investicijskih strategija, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen Wealth

Vrsta fonda posebni
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 17.ožujka 2021.
   
  Podaci vrijede za 11.07.2024.
Vrijednost udjela 100,2455 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 130.000,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje Bez minimuma
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,25 % ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,15% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika

 

Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUWLTH7
Bloomberg oznaka: RBAI-U-WLTH
 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja pozitivnog prinosa ulaganja u srednjem roku pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u dionička tržišta ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te kroz prikupljanje prihoda od kamata i dividende na financijske instrumente.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   2,88 % 6,91 % 0,07 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   28.06.2024.
   Ukupno TOP 10: 87,58%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   28.06.2024.

   Sektorska izloženost*

   28.06.2024.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Strategija i ciljana struktura ulaganja:

   Strategija upravljanja Fondom je aktivna i Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. U svrhu ostvarivanja ulagateljskog cilja primjenjivat će se strateški i taktički proces alokacije te diskrecijske i sistematične investicijske strategije kojima se mijenja izloženost pojedinoj klasi imovine ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala.

   Iako ciljana struktura portfelja nije unaprijed zadana, strateška alokacija imovine Fonda bit će oko 60% prema obvezničkim tržištima, oko 20% prema dioničkim tržištima te do 20% prema drugim dozvoljenim klasama imovine. Od navedene alokacije Fond će odstupati koristeći alate taktičke alokacije, a ovisno o očekivanjima vezanim za stanje i kretanje ekonomskog ciklusa. Kada će alati taktičke alokacije ukazivati na veći potencijal rasta i/ili podcijenjenost dioničkih tržišta Fond će povećavati izloženost dioničkim tržištima. U slučajevima kada će alati taktičke alokacije ukazivati na povećanu neizvjesnost i/ili precijenjenost dioničkih tržišta, Fond će imati manju izloženost dioničkim tržištima od gore navedene.

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Wealth.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: ostvarivanje prinosa u euru pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire te manjim dijelom u dionička tržišta

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na srednji rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene na dioničkim tržištima mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Tržišta dionica ponekad mogu naglo pasti ili porasti.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Wealth je umjereno rizičan.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o