Raiffeisen Wealth

Raiffeisen Wealth

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju mogućnost ulaganja minimalnog početnog uloga te koji očekuju pozitivne povrate u srednjem roku kroz izloženost različitim vrstama imovine (pretežno u obvezničke financijske instrumente) i primjenu različitih investicijskih strategija, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen Wealth

Vrsta fonda posebni
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 17.ožujka 2021.
   
  Podaci vrijede za 25.11.2021.
Vrijednost udjela 99,8478 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 1.000.000,00 HRK / 130.000,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje Bez minimuma
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,25 % ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,15% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 3 jer je povijesna volatilnost vrste imovine u koju fond namjerava ulagati umjerena.

Tekući troškovi (TER): 2,00%
Troškovi vezani na poslovanje (naknada za uspješnost): 10,00%
Najviše 10% prinosa ostvarenog iznad prethodno postignute najviše vrijednosti udjela.
ISIN: HRRBAIUWLTH7
Bloomberg oznaka: RBAI-U-WLTH
 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja pozitivnog prinosa ulaganja u srednjem roku pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u dionička tržišta ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te kroz prikupljanje prihoda od kamata i dividende na financijske instrumente.

 • Cijene i prinosi
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   29.10.2021.
   Ukupno TOP 10: 81,28%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   29.10.2021.

   Sektorska izloženost*

   29.10.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Strategija i ciljana struktura ulaganja:

   Strategija upravljanja Fondom je aktivna i Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. U svrhu ostvarivanja ulagateljskog cilja primjenjivat će se strateški i taktički proces alokacije te diskrecijske i sistematične investicijske strategije kojima se mijenja izloženost pojedinoj klasi imovine ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala.

   Iako ciljana struktura portfelja nije unaprijed zadana, strateška alokacija imovine Fonda bit će oko 60% prema obvezničkim tržištima, oko 20% prema dioničkim tržištima te do 20% prema drugim dozvoljenim klasama imovine. Od navedene alokacije Fond će odstupati koristeći alate taktičke alokacije, a ovisno o očekivanjima vezanim za stanje i kretanje ekonomskog ciklusa. Kada će alati taktičke alokacije ukazivati na veći potencijal rasta i/ili podcijenjenost dioničkih tržišta Fond će povećavati izloženost dioničkim tržištima. U slučajevima kada će alati taktičke alokacije ukazivati na povećanu neizvjesnost i/ili precijenjenost dioničkih tržišta, Fond će imati manju izloženost dioničkim tržištima od gore navedene.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Wealth.

   RIZIK SKLONOST RIZIKU
   RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA UMJEREN
   KAMATNI RIZIK VISOK
   VALUTNI RIZIK VISOK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK
   RIZIK STRATEGIJE VISOK
   OPERATIVNI RIZIK NIZAK

    

   S  obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Wealth je umjereno rizičan

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).