Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na maksimalan rok od 6 godina i traže ostvarivanje prinosa u euru (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.
Jednom godišnje na minimalno dva uzastopna tjedna u mjesecu lipnju ukinut će se ulazna i izlazna naknada te će biti moguća kupnja novih udjela ili otkup postojećih. Godinu prije dospijeća u potpunosti će se ukinuti ulazna i izlazna naknada.

 

Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Vrsta fonda obveznički / fond s dospijećem 2025
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 03. lipnja 2019.
Datum dospijeća 02. lipnja 2025.
Minimalno početno ulaganje 100,00 EUR
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 EUR
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 17.01.2022.
Vrijednost udjela 104,8477 EUR
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,50 % ukupne imovine Fonda godišnje
Trenutno iznosi 0,50% godišnje*

*primjenjuje se od 03.06.2019. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,10% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.
Tekući troškovi (TER): 0,65%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUREVB1
Bloomberg oznaka: RAICLIE CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Društvo će nastojati ostvariti minimalni ciljani prinos u eurima od 3% (ciljana cijena 103 EUR; 0,50% prosječni godišnji prinos) u razdoblju od šest (6) godina.

   Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -0,49 % -1,38 % 1,81 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   31.12.2021.
   Ukupno TOP 10: 97,15%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   31.12.2021.

   Sektorska izloženost*

   31.12.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   • obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka,
   • depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU.

   Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući više od 51% u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije.

   Fondu je dopušteno ulaganje u obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji su prinosi podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

   Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.


   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   • obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka,
   • ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda,
   • Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske,
   • depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice),
   • repo transakcije o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond.

   RIZIK SKLONOST RIZIKU
   KAMATNI RIZIK VISOK
   VALUTNI RIZIK UMJEREN
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond je umjereno rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

   Referentna vrijednost je ciljani prinos od 3% u šest (6) godina izražen na godišnjoj razini.

   Fond je osnovan 03.06.2019., a datum dospijeća fonda je 02.06.2025.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.