Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na maksimalan rok od 6 godina i traže ostvarivanje prinosa u euru (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

 

Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Vrsta fonda obveznički / fond s dospijećem 2025
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 03. lipnja 2019.
Datum dospijeća 02. lipnja 2025.
Minimalno početno ulaganje 100,00 EUR
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 EUR
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 23.05.2024.
Vrijednost udjela 100,5193 EUR
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,50 % ukupne imovine Fonda godišnje
Trenutno iznosi 0,50% godišnje*

*primjenjuje se od 03.06.2019. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,10% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUREVB1
Bloomberg oznaka: RAICLIE CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Društvo će nastojati ostvariti minimalni ciljani prinos u eurima od 3% (ciljana cijena 103 EUR; 0,50% prosječni godišnji prinos) u razdoblju od šest (6) godina.

   Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   0,80 % 3,48 % 0,10 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.04.2024.
   Ukupno TOP 10: 92,12%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.04.2024.

   Sektorska izloženost*

   30.04.2024.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   • obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka,
   • depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU.

   Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući više od 51% u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije.

   Fondu je dopušteno ulaganje u obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji su prinosi podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

   Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.


   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   • obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka,
   • ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda,
   • Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske,
   • depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice),
   • repo transakcije o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 3% u periodu od 6 godina

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na srednji rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • pretežita izloženost državnim obveznicama

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond je umjereno rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Informacija o povijesnom prinosu Fonda i referentne vrijednosti dostupne su na sljedećoj poveznici.

    

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o