Raiffeisen EUR 2025 Bond II

Raiffeisen EUR 2025 Bond II

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 2 godine i traže ostvarivanje prinosa u eurima (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 21. travnja 2025. godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Raiffeisen EUR 2025 Bond ll

Vrsta fonda obveznički/ fond s dospijećem 2025
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 14. travnja 2023.
Datum dospijeća 21. travnja 2025.
Minimalno početno ulaganje 100,00 EUR
Minimalno svako sljedeće ulaganje 100,00 EUR
Ulazna naknada 5%
Izlazna naknada 5%
  Podaci vrijede za 25.05.2023.
Vrijednost udjela 100,1156 EUR
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu

Max. 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje
Trenutno iznosi 0,65%

Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

ISIN: HRRBAIUE5B24
Bloomberg oznaka: RAIE252 CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 4 % u EUR u periodu od 2 (dvije) godine (ciljana cijena 104 EUR). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

 • Cijene i prinosi
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   28.04.2023.
   Ukupno TOP 10: 99,98%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   28.04.2023.

   Sektorska izloženost*

   28.04.2023.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   • obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU
   • depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije.

   Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio imovine uložene u instrumente tržišta novca i depozite bit će manji od 49% neto imovine Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

   Strategija upravljanja je aktivna.

   Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 4 % u 2 (dvije) godine izražen na godišnjoj razini.

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   • obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije
   • ukupno ulaganje u financijske instrumente koji su izdani ili za koje jamče pojedine države, za koje je Fond dobio odobrenje Hanfe, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda do maksimalno 100% neto vrijednosti imovine Fonda.
   • Fond može biti izložen kreditnom riziku države Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije
   • depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   • očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je do 10%.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II.

   Prednosti Rizici

   • Investicijski cilj: ostvarivanje ciljanog prinosa od 4% u periodu od 2 godine

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na srednji rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Pretežita izloženost državnim obveznicama

   • Široka diversifikacija portfelja Fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • Valuta uplate i isplate je EUR

   • Transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi izdavatelja ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II je umjereno rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom. Usporedna vrijednost je ciljani prinos od 4 % u dvije (2) godine izražen na godišnjoj razini.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.