Raiffeisen Fund Conservative

Raiffeisen Fund Conservative

Saznajte više
 

Fond je namijenjen Ulagateljima umjerene sklonosti prema riziku koji zaradu nastoje ostvariti na rastu cijena obveznica i prihodu od kamata na obveznice. Istovremeno ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen Fund Conservative ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a  to je obveznički fond fondova UCITS fond Raiffeisenfonds-Konservativ pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.

 

Raiffeisen Fund Conservative

Vrsta fonda obveznički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 21. veljača 2018.
   
  Podaci vrijede za 17.01.2022.
Vrijednost udjela 96,7215 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 30.06.2022.
bez izlazne
naknade
<1 godina: 1,00%
>1 godine: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 0,90% godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,20% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Glavni fond pretežno ulaže u obvezničke fondove i obveznice i njegova povijesna volatilnost je umjerena. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva.
Tekući troškovi (TER): 1,84%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUFCON0
Bloomberg oznaka: RAIFCON CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Dobit od ulaganja Fonda i Glavnog fonda mogu se razlikovati zbog činjenice da imovina Fonda nije u potpunosti izložena Glavnom fondu već se do 15% neto imovine Fonda može uložiti u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret Fonda.

   Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kamata ulaganjem u obvezničke fondove i obveznice. Glavni fond je fond fondova i ulaže najmanje 51% neto imovine u obvezničke fondove. Dodatno, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države i međunarodni izdavatelji.

   Informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije te dokumenti Glavnog fonda dostupni su na sljedećem linku:

   Glavni fond Raiffeisenfonds-Konservativ

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -0,91 % -1,89 % -0,85 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2021 2020 2019 2018
   -0,87 % -3,07 % 4,99 % -3,24 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
   Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   31.12.2021.
   Ukupno TOP 10: 97,15%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   31.12.2021.

   Sektorska izloženost*

   31.12.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Glavni fond je fond fondova i ulaže najmanje 51% neto imovine u obvezničke fondove. Glavni fond ulaže i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države i međunarodni izdavatelji. Ulaganja u investicijske fondove mogu činiti i do 100% neto imovine Glavnog fonda. Glavni fond odabire fondove na temelju kvantitativnih pokazatelja (povijesni prinosi), kvalitativne analize te na temelju analize strukture ulaganja fondova. U iznimnim situacijama, u svrhu restrukturiranja portfelja Glavnog fonda i/ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena, udio novčanih sredstava i depozita dospjeća do 12 mjeseci može činiti do 100% neto imovine Glavnog fonda. Ulaganje u dionice i dioničke fondove nije dozvoljeno, ali imovina Glavnog fonda može indirektno biti izložena dionicama kroz ulaganje Glavnog fonda u druge obvezničke ili mješovite fondove koji u skladu sa svojim prospektima mogu ulagati u dionice.

   Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Fund Conservative.

   RIZIK UTJECAJ
   KAMATNI RIZIK VISOK
   VALUTNI RIZIK UMJEREN
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VRLO VISOK
   RIZIK POHRANE NIZAK
   TRŽIŠNI RIZIK DIONICA NIZAK

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Fund Conservative je umjereno rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   * Graf možete pomicati lijevo-desno

   * The graph can be scrolled left-right

   Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.).

   Prinosi su izračunati u EUR. Povijesni prinosi fonda imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.