Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički

Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički

Valuta fonda HRK
Datum osnivanja 25. veljače 2003.
   
Ne postoje podaci.
Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 0,80% godišnje
  Trenutno iznosi 0,40% godišnje*
*primjenjuje se od 01.02.2018. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,13% godišnje
  Trenutno iznosi 0,07% godišnje*
*primjenjuje se od 01.02.2018. te vrijedi do daljnjega
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)

 

Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 2 zbog povijesne volatilnosti klase imovine u koju fond ulaže, a to su u određenoj mjeri u dužnički vrijednosni papire kojima se aktivno trguje (obveznice).

Tekući troškovi (TER): 0,83%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIURCAF0
Bloomberg oznaka: RAICAMM CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u kuni.

 • Vrijednost udjela
  • Vrijednost udjela

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   -0,04 % -0,17 % 0,37 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   28.02.2019.
   Ukupno TOP 10: 85,71%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   28.02.2019.

   Sektorska izloženost*

   28.02.2019.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina fonda ulaže se u slijedeće instrumente:

   • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče zemlje članice EU i/ili OECD-a bez ograničenja
   • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka
   • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemljama EU i/ili OECD-a, do 40% neto vrijednosti imovine Fonda
   • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
   • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u iznosu 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
   • depozite kod kreditnih institucija
   • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički.

   RIZIK UTJECAJ
   KAMATNI RIZIK NIZAK
   VALUTNI RIZIK NIZAK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE NIZAK

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički je nisko rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.