FWR Multi-Asset Strategy I

FWR Multi-Asset Strategy I

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen FWR Multi-Asset Strategy I

Vrsta fonda posebni
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 11. ožujak 2015.
   
  Podaci vrijede za 25.10.2021.
Vrijednost udjela 112,0550 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 3.000 EUR / 25.000 HRK
Min. sljedeće ulaganje Bez minimuma
 
Naknade
Ulazna naknada 1%
  Trenutno se ne naplaćuje
*primjenjuje se od 09.02.2015. te vrijedi do daljnjega
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,25% godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,15% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 3 jer je povijesna volatilnost vrste imovine u koju fond namjerava ulagati umjerena.
Tekući troškovi (TER): 1,56%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUMAS16
Bloomberg oznaka: N/A
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   1,91 % 4,14 % 1,85 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2020 2019 2018 2017 2016
   0,52 % 4,70 % -1,29 % 4,18 % 2,31 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.09.2021.
   Ukupno TOP 10: 80,86%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.09.2021.

   Sektorska izloženost*

   30.09.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • sve vrste vrijednosnih papira
   • vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države: dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
   • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi: najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
   • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
   • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond FWR Multi-Asset Strategy I.

   RIZIK UTJECAJ
   RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA UMJEREN
   KAMATNI RIZIK VISOK
   VALUTNI RIZIK VISOK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
   OPERATIVNI RIZIK NIZAK
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK
   RIZIK STRATEGIJE VISOK

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond FWR Multi-Asset Strategy I je umjereno rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Benchmark je skup podataka (usporediva veličina-mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks, ali može se koristiti i kamata na oročenje, prinos drugog fonda i slično.